V. BAKIM TEKNOLOJİLERİ KONGRE VE SERGİSİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 14 Ekim 2011 Cuma - 10:45 - 16 Ekim 2011 Pazar - 10:45
Yer: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ

V. BAKIM TEKNOLOJİLERİ KONGRE VE SERGİSİ SONUÇ BİLDİRGESİ

V. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi 14-16 Ekim 2011 tarihleri arasında Makina Mühendisleri Odası adına Kocaeli Şubesi yürütücülüğünde gerçekleştirilmiştir. "Bakım Güvenirliği" ana teması ile Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi salonları ve sergi alanlarında yapılan kongre, 17 kurum ve kuruluş tarafından desteklenmiştir.

 Kongre boyunca üç ayrı salonda 12 oturumda 37 bildiri sunulmuş,  bir açılış oturumu ve bir kapanış oturumu ile birlikte 6 adet kurs, 8 adet seminer ve 1 teknik gezi gerçekleştirilmiştir. Kongre süresince düzenlenen sergiye, sektörde ürün ve hizmet üreten 30 kuruluş katılmıştır. Kongreyi 260`ı kayıtlı delege olmak üzere 900`ü aşkın mühendis, teknik eleman ile üniversite öğrencisi izlemiş, düzenlenen sergi 1.275 kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

"Fiziki Varlıkların mümkün olan en yüksek verimle işlevlerini sürdürmelerini sağlamak için gerekli düzeltmeleri ve geliştirmeleri uygulamak amacıyla gerçekleştirilen hizmetlerin bütünü" olarak tanımlanan bakım uygulama ve yönetimi, bu varlıkların arızi bakımlarını asgariye indirirken gerekli koruyucu ve önleyici faaliyetleri de optimum maliyetlerle yürütmeyi hedefler. Bu sayede de can ve mal güvenliği ile çevreye yönelik riskler azaltılırken, kurum üretkenliğinin ve itibarının da artırılmasına katkı sağlanır.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Türkiye`nin 2010 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) 735 milyar dolarıdır. Bu rakamın % 1`i olan 7,4 milyar doların 2010 yılı içinde bakım faaliyetlerine harcandığı kongrede belirtilmiştir. Bu, Bakım faaliyetlerinin başlı başına bir ekonomik gerçeklik olduğunu göstermiş ve Bakım Mühendisliği ve yönetimi konularında ülkemizde yapılacak geliştirmelerin potansiyel getirilerinin hiç de azımsanmayacak bir ekonomik boyutta olduğunu göstermiştir.

Günümüzde küreselleşmenin getirdiği rekabet ortamı, işletmelerin elindeki varlıklarını ekonomik biçimde korumasını ve arzu edilen performanslarını sürdürülebilir olarak devam ettirebilmesini zorunlu hale getirmiştir. Sistemlerde oluşan arızalar ve aksaklıklar nedeniyle büyük mal ve can kayıplarıyla birlikte çevre felaketleri de oluşabilmektedir. İşletmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından bakım büyük önem kazanmış olup, bu alanda eğitilerek belgelendirilmiş olan Bakım Mühendisi ve personeline her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle Kongre süresince işletmelerde Bakım Mühendisinin önemi ve yeri daha çok vurgulanmış, dünyada kabul görmüş olan Güvenirlik Mühendisliği`nin artık Türkiye`de de anlaşılması gerekliliğinin altı çizilmiştir.

Bu yüzden Bakım Mühendisliği`nin yanında "Güvenirlik Mühendisliği" yeni bir ara disiplin olarak endüstride kendini göstermeye başlamıştır. Güvenirlik Mühendisliği özetle; işletmelerde bir ürünün, sistemin, prosesin veya hizmetin bütününün, beklenen veya olması gereken güvenirliğinin analiz edilmesi ve işletmede potansiyel veya gerçekleşmiş hataların ayıklanması, asgariye düşürülmesi veya bu hataların etkilerinin azaltılması için yapılması gereken bakım ve işletimsel eylemlerin belirlenmesi ile ilgili süreçleri kapsar.

Kongremiz "Bakım ve Güvenirlik" kavramlarını ve bilincini geliştirerek güvenli, ekonomik ve çevreye duyarlı bir çalışma ortamının hazırlanması ve dolayısıyla ülke sanayisine katkı sağlamayı amaçlamış ve "Bakım Mühendisliğinin" yanında "Güvenirlik Mühendisliğini" de kavram olarak ülkemiz gündemine taşımıştır.

Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi kapsamında yapılan panel ve oturumlarda sunulan bildiriler ile yapılan tartışma ve öneriler sonucu ortaya çıkan aşağıdaki görüş ve önerilerin kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.

1.      Bakım Mühendisleri`nin esnek, kuralsız ve stresli çalışma koşullarını ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılmalı, Bakım Mühendisleri`nin alana yönelik mesleki ve bilimsel sıkıntıları kadar önemli olan çalışma koşulları ve yaşamsal beklenti sorunlarına çözüm üretilmelidir.

2.      Bakım çalışmalarını maliyet unsuru olarak gören anlayış terk edilmeli, kuruluşlar güvenliğe ve üretime dair riskleri en aza indirecek planlı bakım politikaları geliştirmelidir.

3.      "Yalnızca arızaya müdahale etmek" şeklinde anlaşılan Bakım Mühendisliği anlayışı terk edilmeli, mühendislerin üretkenliğinin sağlanması için iş akışlarında önleyici faaliyetler bir sistematiğe oturtulmalıdır.

4.      Bakım faaliyetlerine yönelik bir "Ulusal Bakım ve Güvenirlik Yönetimi Stratejik Planı" oluşturulmalıdır.

5.      Makina Mühendisleri Odası bünyesinde merkezi bir "Bakım Mühendisliği Çalışma Gurubu" oluşturulmalı, bu çalışma gurubu "Bakım Mühendisliği" ve "Bakım Güvenirliği" konularında çalışmalar yapmalıdır

6.      MMO bünyesindeki eğitim, yayın ve yetkilendirme faaliyetleri, bu çalışma gurubu tarafından saptanıp, Oda, endüstri ve akademi işbirliği içinde bir faaliyet planı oluşturulmalıdır. Bu çerçevede Bakım Mühendisliği Belgelendirmesi`ne yönelik çalışmalar en kısa sürede sonuçlandırılmalıdır.

7.      Endüstrimizin ihtiyacı olan donanımlı Bakım Mühendislerinin yetiştirilmesi için gerekli akademik eğitimlerin hazırlanması, "Bakım ve Güvenirlik Mühendisliği" alanında programlar sunabilecek akademik kuruluşların katkısıyla ve endüstri ve MMO işbirliği ile en kısa sürede hayata geçirilmelidir. Bu sayede kongrede de sıkça belirtilmiş olan ve bakım mühendisi olarak çalışan makina ve diğer disiplinlerdeki mühendislerin çalışma yaşamındaki olumsuz koşulların düzeltilmesine yönelik bilinçli ve örgütlü şekilde ilerleme sağlamak mümkün olabilecek, sanayimize daha çok katkı verilebilecektir.

8.      Türkiye`deki endüsriyel işletmelerin % 98`ini KOBİ`ler oluşturmaktadır. Bu işletmelerin büyük bir kısmında mühendis istihdamı mevcut değildir. Bunun yanında bu işletmelerde etkin ve verimli bir bakım yönetim sistemi uygulamaları bulunmamaktadır. Yeni bir mevzuat düzenlemesi ile bu işletmelerde bakım yönetim sistemi uygulamalarının başlatılması hem bu işletmelere büyük yarar sağlayacak, hem de ulusal ekonomiye katkısı olacaktır.

9.      Tüm makine ve cihazların bakımlarının kayıt altında tutulması ve denetlenmesi ve bu faaliyetin bu alanın ehli olan uzmanlarca yapılması gerektiği, İş Yasasına bağlı olarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerde bu kontrollerin "TMMOB`ye bağlı ilgili meslek odalarınca yapılması" ibaresi mutlaka yer almalıdır.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI