Amaç ve Kapsam

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Kriz sonrasının yıkım ve değişimleri dünyada ve Türkiye`de hâlâ etkisini sürdürmektedir. Gelişmiş kapitalist ülkelerde finans piyasalarını derinden sarsan bunalım; tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde küçümsenmeyecek tahribatlar yaratmıştır. Başta ABD olmak üzere Avrupa, Japonya ve diğer kapitalist ülkelerde krizin etkileri süre gelmekte ve bazı ülkelerde işsizlik, yoksulluk ve yoksunluk ileri boyutlara ulaşmaktadır. En önemlisi neoliberal kuramların kapitalizmin yol açtığı hastalıklara derman olamayacağı  iyice anlaşılmış, çalışanlar geleceği "bir başka dünya"da bulmak için bir araya gelmeye başlamışlardır.

Türkiye ekonomisi ve sanayisi de bu neoliberal uygulamalardan dersini ve payını almıştır. Dış borçlar, sıcak para girişinin yarattığı ekonomik dengesizlik, cari açığın kronikleşmesi, sanayide taşeronlaşma, fason üretim ve dış ticaret makasının; petrol, doğal gaz, ara mallar ve yatırım malları ithalatı nedeniyle açılması sorunlardan belli başlı olanlarıdır. İşsizlik ise çözümsüz bir yumak halinde emek cephesini sarmaktadır.

İşte tam bu dönemde "planlı bir sanayileşme," "istihdam odaklı ve bölgesel kalkınma öncelikli planlama," yeniden gündemdedir. Bir önceki Sanayi Kongresi`nde ele alınan konular bu kez daha derinden işlenmektedir. Amaç ülke sanayileşmesinin önceliklerini, politikasını ve uygulama araç ve yöntemini belirlemek ve tartışmaya açmaktır. Sanayi Kongresi`nin bu yıl ortaya koyduğu konular, bir önceki kongreden gelen olguları daha da geliştirip kamuoyuna sunmayı hedeflemektedir.

Sanayi Kongresi 2011, "istihdam ve bölgesel kalkınma" temasını işleyerek, geniş kapsamlı bir "plan öncesi" hazırlığı ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu kapsama,  bölgesel eşitsizliğin sorunları ile işsizliğin yarattığı gelir dağılımı uçurumunun etkileri ve sanayideki yatırımlar ile kredi dağılımları da eklenmiştir. Ayrıca açıklanan Sanayi Strateji Belgesi de ayrıntılı bir değerlendirme ve analize tabi tutulmuştur.

Sanayi Kongresi 2011`in bu bağlamda önemli bir tartışma platformu oluşturacağını ve kamuoyuna öneri ve çözümler sunacağını söyleyebiliriz.