X. BAKIM TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ VE SERGİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Odamız adına Denizli Şubemiz sekreteryalığında düzenlenen, X. Uluslararası Katılımlı Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi (BTKS),  20-22 Ekim 2022 tarihleri arasında Denizli Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Çok sayıda kurum ve kuruluşun desteklediği ve 20-22 Ekim tarihleri arasında Denizli’de 10. kez düzenlenen ve alanında tek Uluslararası Katılımlı Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi’nin ana teması bu yıl “Bakımda Dijitalleşme ve Dijitalleşmede Bakım” olarak belirlendi.  Çağdaş bilgi ve teknolojinin etkin şekilde tartışıldığı bir platform olma niteliğinin yanı sıra, Bakım Mühendisliği Meslek Disiplininin gelişmesi ve kurumsallaşması yönündeki çalışmalara da ivme kazandırmanın hedeflendiği kongrede 55 adet bildiri sunulacak, 15 adet seminer, 2 adet kurs ve 4 adet de panel gerçekleştirildi. Kongrenin yanı sıra bakım teknolojileri ile ilgili bir serginin de düzenlendiği etkinlik üç gün sürdü.

Kongrenin açılış konuşmaları MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, MMO Denizli Şube Başkanı Umut Cüneyt İyiol ve Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar tarafından yapıldı.

Kongrenin açılışında konuşma yapan MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, özetle şöyle konuştu:

“Ülkemizin makina ve üretim ara girdilerinde dışa bağımlılığın ve işletme maliyetlerinin arttığı, kongremizin ana teması olan “Bakımda Dijitalleşme ve Dijitalleşmede Bakım”ın da işaret ettiği gibi teknolojideki gelişmelerin takibinin vazgeçilmez olduğu günümüzde, makina ve tesislerin arızasız, sorunsuz, verimli, uzun ömürlü çalıştırabilmesi, doğru ve planlı bakım yaklaşımı ile olanaklıdır.

Ülkemizde bakım faaliyetlerine harcanan kaynağın Gayri Safi Yurtiçi Hâsılanın yaklaşık olarak yüzde 1’i civarında olduğu dikkate alındığında bakımın aynı zamanda başlı başına bir ekonomik faaliyet olduğu; Bakım Mühendisliği ve yönetimi konularında atılacak adımlar ve getirilerinin hiç de azımsanmayacak bir boyutta olduğu görülmektedir.

Mesleki eğitim faaliyetleri yerel ve merkezi yönetimlerce desteklenmelidir

Bilindiği üzere mühendislerin bir bölümü, tesis ve işletmelerde “bakım mühendisi” olarak çalışmaktadır. Bir işletme veya sistemin güvenirliği, bakım mühendisliği, “güvenirlik mühendisliği” gibi yeni terimlerle de tanımlanabilmektedir. “Bakım Mühendisliği” konusunda taraflarca ortak bir dil geliştirilmesi ve eğitimin sürekliliği, tartışılmaması gereken hususlardır. Bakım mühendisi ve her kademedeki bakım personelinin, teknolojik gelişmeler ışığında sürekli eğitim ve mesleki gelişimine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bakım konusundaki çalışmaların kavramlaştırılması, etkinleştirilmesi, yaygınlaştırılması, sürekliliğinin sağlanması ve uygulanması için gerekli mesleki eğitim faaliyetlerinin yerel ve merkezi yönetimlerce desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu gereklilikten hareketle Odamız, tüm mesleki uygulama alanlarımızda ve makina mühendisliğinin temel fonksiyonlarından biri olan bakım alanında çalışacak üyelerimizin alanlarında yeterli bilgi ve deneyime sahip olması gerektiğini savunmaktadır.

Bakımlı bir tesiste iş kazaları minimum seviyede olacaktır

Bakım bilincinin işletmeler ve sanayide yerleşmesi, bakım ile diğer birçok konu arasında bağ kurmak gerektiğine inanıyoruz. Bizce bakım faktörü, yalnızca üretim açısından ele alınmamalı, bağlantılı olduğu bir sistemin verimliliği ve sürekliliğinin sağlanması için bakım yönetim sistemlerinin yürürlüğe girmesi, işçi sağlığı, iş güvenliği, enerji verimliliği, çevre vb. faktörler açısından da önemsenmelidir. Çünkü sistemlerde oluşan arızalar ve aksaklıklar nedeniyle büyük can ve mal kayıplarıyla birlikte çevre felaketleri de oluşabilmektedir. Fakat bakımlı bir tesiste iş kazaları minimum seviyede olacaktır.

İş kazaları ve iş cinayetlerinin arttığı, ölümlü iş kazalarında Avrupa’da ilk sırada bulunan ülkemizde bakım esprisinin ilgili bütün taraflar açısından önemsenmesi gerekmektedir. Bakım, işletmelerin sürekliliğinin sağlanması açısından büyük önem kazanmıştır ve bu alanda eğitilerek belgelendirilmiş Bakım Mühendisi ve personeline her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Kısaca, denetim mekanizması olmadan bakımsız bir makina veya sistemden dolayı gerçekleşen kazaların, can, mal ve iş kayıplarının önlenmesi olanaksızdır. Dolayısıyla bakımlı bir sistemi işletmek, insan, toplum, kamu çıkarını gözetmenin temel ilkelerinden biri olmalıdır.

İmalat sanayi ve makina imalat sanayinin sorunları iç içe geçti

Bakım konusunun kapsamı bütün sektörleriyle büyük, orta ve küçük sanayidir, mekanı ise işletmelerdir, tesislerdir. Bu açıdan sanayinin genel durumuna baktığımızda, gerek dünyayı saran krizin ülkemize yansımaları, gerekse sanayimiz ile Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları, daha özelde imalat sanayi ve makina imalat sanayinin sorunlarının iç içe geçtiğini görüyoruz. Sanayi genelinde öz kaynaklardan çok ithal kaynaklar girdi olarak kullanılmaktadır. Küresel güçlerin dayattığı uluslararası işbölümü ile ülkemizde fason üretim ve taşeronlaşma egemen olmuştur. Kaynak tahsisinin iç ve dış piyasalardan borçlanma yoluyla sağlandığı bir “model” ve bu yöndeki olanakların giderek sınırlandığı, büyük faiz ödemeleriyle yüz yüze olunduğu bir durum söz konusudur.

Sanayimizdeki hâkim yapının yüzde 98 ile küçük ve orta boy işletme-KOBİ niteliğinde olduğu gözetildiğinde, firmaların ayakta kalabilme mücadelesi, ekonomi ve sanayideki tahribatla birlikte güçleşmektedir. Bu noktada makro planda sorunların çözümü için kamu yatırımları esas olmalı, kamu kaynaklarının büyük veya özel olarak büyütülen sermaye güçlerine aktarım ve açık veya örtük özelleştirme mekanizması olan devasa “kamu-özel işbirliği projeleri” ile serbestleştirme-özelleştirme uygulamaları durdurulmalı, ithalat politikaları gözden geçirilmelidir.

Özelleştirmeler bakım-onarım-yenileme çalışmalarını geriletti

Serbestleştirme ve özelleştirmelerin bakım-onarım-yenileme çalışmalarını her açıdan gerilettiği özellikle gözetilmelidir. Yerli yatırımcı özendirilmeli ve korunmalı, katma değeri yüksek ileri teknoloji isteyen alanlara yapılacak yatırımlar desteklenmeli, kamunun ekonomideki yönlendiriciliği ve planlama-kalkınma yönelimi yeniden benimsenmelidir.

Sanayinin fason yapısı değiştirilmeli; yerli girdi oranını yeniden artıran, kredi mekanizmasını KOBİ’lere yönelik olarak yaygınlaştıran, istihdamı ön plana çıkaran, eksenine insanlarının mutluluk ve refahını, sosyal devlet anlayışını oturtan, öz kaynak ve birikimlerimize, bilim ve teknoloji politikalarına dayalı bir sanayileşme ve kalkınma planı uygulamaya konulmalıdır.”

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
Sn. Umut Cüneyt İYİOL’un
X. Uluslararası Katılımlı Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi Açılış Konuşması

"Sayın Valim
Sayın Milletvekillerim
Büyükşehir Belediyemizin Kıymetli Başkanı,
Denizlimizin göz bebeği Pamukkale Üniversitemizin Saygıdeğer Rektörü,
Değerli Oda Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri,
Merkezefendi ve Pamukkale Belediyelerimizin Değerli Başkanları
Yerel Kurum ve Kuruluşların Yönetim Kurulu Başkanları, Müdürleri ve Kıymetli Temsilcileri,
Meslek Odalarının çok kıymetli temsilcileri,
Sergimize katılan ülkemiz sanayisinin değerli paydaşlarının kıymetli temsilcileri,
Saygıdeğer konuklar, değerli meslektaşlarım ve sevgili öğrenci arkadaşlarım,
Denizlimizin kıymetli basın emekçileri,

Hepinizi şahsım ve Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum.

2003 yılından günümüze yaklaşık 20 yıllık bir serüvenin onuncu buluşmasını COVİD-19 pandemisi sebebi ile bir yıl erteleyerek gerçekleştiriyoruz.

Değerli Konuklar, öncelikle sizlere Odamız adına kongrenin yürütücülüğünü üstlenen Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi’nden bahsetme isterim. Şubemiz Odamızın 18 şubesinden birisi olarak; Aydın, Muğla ve Uşak illerini kapsayacak şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Şube merkezimin ve bağlı temsilciliklerimiz ile birlikte 5000 ve şube etkinlik alanlarındaki üniversitelerde geleceğin mühendislerinden oluşan yaklaşık 1000 kişilik bir öğrenci üye sayısına sahiptir. Şubemiz faaliyetleri arasında meslek içi eğitim, akredite muayene hizmetleri, akredite belgelendirme hizmetleri, meslek disiplini içerisinde ekspertizlik ve bilirkişilik vb. hizmetlerini halkımızın, sanayimizin ve ülkemizin hizmetine sunmaktadır.

Bu yıl onuncusunu düzenlediğimiz kongremiz; 2003 yılından bu yana başta ülke sanayisinin bakım tekniklerine, bakım teknolojilerine farklı bir pencere kazandırmayı amaçlamış,  bakım kaynaklı üretim aksaması, arıza ya da makina ve ekipmanların uzun süreli ve sağlıklı çalışmasını her kademe çalışanlara aşılamayı kendine görev edinmiştir. Bu sebepledir ki; bu yılda kongremizde bakım konusunda akademik çalışmaları katılımcılarla paylaşırken, sergi boyutunda ise gelişen teknoloji ve teçhizatları yakından görme imkanı bulacağız.

Bildiğiniz gibi bakımın geçmişi en az insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanların avcı-toplayıcı dönemde av aletlerinin yenisini yapmak yerine bakım yaparak kullanım süresini uzattıklarını görmekteyiz. Tarım toplumu ve yerleşik hayat dönemi ile insanların bakım faaliyetleri de gelişmeyi sürdürmüştür. Sanayi devrimi ve sonrasında özellikle makinalarda meydana gelen arıza ve uzun süreli üretim duruşları ve bunların olumsuz etkileri ile birlikte bakım çalışmaları da bu devrim ile birlikte daha önemli hale gelmiştir.

Bakım faaliyetleri düzenli ve planlı yapılması durumunda; makina ve ekipmanların çalışma fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde hazır olarak beklemesini sağlamaktadır. Ekipmanların uzun ömürlü olması sağlanmakta ve uzun duruşların önünü geçilecektir. Düzenli bakım faaliyetleri ülkenin sanayisi üzerine bakıldığı zaman oldukça önemli bir kazanç sağlayacaktır. Tüm bu faaliyetlerin yapılası ancak bu konuda yeterli düzeyde eğitim almış vasıflı personeller ile mümkündür. Kongremizin çağdaş bilgi ve teknolojinin etkin şekilde tartışıldığı bir platform olma niteliğinin yanı sıra Bakım Mühendisliği Meslek Disiplinin gelişmesi ve kurumsallaşması yönündeki çalışmalara da ivme kazandıracağına inanıyoruz. Yeni teknolojiler ve uygulamalar konusundaki çalışmaların sunulacağı kongremizin, teknolojik yeniliklerin ve çağdaş uygulamaların ülkemize kazandırılması konusunda çok önemli rolü olacağını düşünüyoruz.

Ülkemiz ve tüm dünya çok hızlı bir şekilde dönüşmekte; artık yapay zeka çalışmaları, dijitalleşme, otonom sistemler, uzaktan kontrol mekanizmaları, nesnelerin birbiri ile iletişimde olması vb. çalışmalar yeni bir sanayi devrimini ciddi anlama tetiklemektedir. Gelişen ve dönüşen dünya içerisinde yurt sanayimizi ve sanayideki bakım faaliyetlerini bu platform üzerinde buluşturmayı amaçladığımız için kongremizin bu sene ki ana temasını ‘Bakımda Dijitalleşme ve Dijitalleşmede Bakım’ olarak belirledik.

3 Gün sürecek olan X. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi’nde katılımcılar 55 adet bildiri, 4 panel, 15 seminer ve 2 eğitimden oluşan geniş bir akademik ve teorik çalışmayı takip edebilecek bunlara ek olarak; farklı alanlarda hizmet ve ürün üreten 28 farklı firmanın standını ziyaret edebilecek.

Bu yıl onuncusunu düzenlediğimiz kongremizin hazırlanarak, gerçekleştirilmesinde büyük emeği olan kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ederek konuşmamı sonlandırmak istiyorum. Bu çalışmada bizlere omuz vererek desteklerini esirgemeyen başta Pamukkale Üniversitesi’ne Denizli Sanayi Odası’na, Denizli Ticaret Odası’na, Denizli Ticaret Borsası’na, Denizli İhracatçılar Birliği’ne, Merkezefendi Belediyesi’ne, Pamukkale Belediyesi’ne, Denizli Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği’ne, Denizli Genç İş İnsanları Derneği’ne, Babadağlı Sanayici ve İş Adamları Derneği’ne, Makine Sanayici İş İnsanları Derneği’ne, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne, Maltepe Üniversitesi’ne, Yaşar Üniversitesi’ne ve Akışkan Gücü Derneği’ne, akademik çalışmalarını bizlere ve sanayinin hizmetine sunan değerli bilim insanlarına, stant açarak sergimizi onurlandıran değerli sektör temsilcilerine en derin teşekkürlerimi sunarım.

Son olarak, bu etkinliğin her safhasında yer alarak, üstün bir görev bilinci ile çalışan Kongre Yürütme Kurulu Üyelerimize, Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubemizin değerli müdürü Sn. Behice Çetinkaya Dilbaz ve Kongre Sekreteri Sn. Göksel Parlar nezdinde tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum.

Tüm bu duygu ve düşüncelerle, X. Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi’nin bakım sektörüne, bu sektörde çalışan teknik personele, Denizli’ye ve ülkemize yararlı olması diliyor; hepinizi TMMOB Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi adına saygıyla selamlıyorum."

Kongredeki sunumlar, görüş ve tartışmalar ışığında oluşturulacak olan sonuç bildirisi daha sonra kamuoyuna sunulacak.