ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI 2011

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 26 Mart 2011 Cumartesi - 9:15 - 26 Mart 2011 Cumartesi - 9:15
Yer: ANKARA

ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI 2011 SONUÇ BİLDİRGESİ

"Baskı Altında Geleceksizliğe Doğru Öğrencilik, Mühendislik Ve…" ana temasıyla MMO Öğrenci Üye Örgütlülüğü, Mühendislik Eğitimi ve Geleceksizlik, Üniversitelerde Öğrenci Sorunları, Mühendisin Toplumsal Rolü ve Eğitimde Ayrımcılık alt başlıklarında; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Trabzon ve Zonguldak Şubelerinde yaklaşık iki bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen yerel kurultaylarda tartışılarak oluşturulan görüşler 26 Mart 2011 tarihinde Ankara`da yapılan MMO Öğrenci Üye Kurultayı 2011`de yapılan tartışmalar sonucunda ortaklaştırılarak kamuoyuna duyurulmak üzere bu sonuç bildirgesi oluşturulmuştur. Kurultayda ortaya çıkan fikirlerin ülkenin üreten, sanayileşen, demokratikleşen, özgürleşen ve hakça bölüşen bir ülke olması yolunda yürütülen mücadelelere katkılar sunacağı inancındayız.

İnsanlar düşünmekten ve sorgulamaktan uzaklaştırılarak kalıplara sokulup birbirinden yalıtılmakta, vahşi rekabet ortamı içinde insanlara birbirlerinin omuzuna basarak yükselmenin tek geçerli yol olduğu öğretilmektedir. Bu durum insanları toplumsal sınıfları göremeyen apolitik ve örgütsüz bir şekilde sermayenin sömürüsüyle yüz yüze bırakmaktadır.

Ancak bu yaşamın alternatifi mümkündür. Örgütlenmiş bir toplum yapısı içerisinde sorgulayan, düşünen, düşündüklerini eyleme dönüştürebilen, birlikte üretebilen, bunların yanında özgürlüğü doğru tanımlayan, toplumsal özgürleşmeyi savunan bir gençlik mümkündür. Bu gençlik özerk, demokratik, bilimsel bir üniversite eğitiminin savunucusu ve aynı zamanda başka bir dünya yaklaşımının da taşıyıcısı olacaktır. Bu nedenlerden dolayı Öğrenci üye statüsüyle Odamıza üye olunması, biz gençler için önemli bir olanak olarak görülmektedir. Bu örgütlülüğün daha da geliştirilmesi için Şubelerde ve üniversitelerde daha fazla mesleki, sosyal, kültürel faaliyetler ve örgütlü bir yaşam benimsenerek düzenli biçimde Öğrenci Komisyonlarının faaliyetlerinin devam etmesini önemsiyoruz.

Neo-liberal küreselleşme ideolojisinin toplumsal ve kamusal alanları yeniden tanımlayarak, bu alanları bireysel yarar ve piyasa süreçlerine bağlı kılması, toplumsal ilişkilerin tümünü etkilediği gibi eğitim alanını da etkilemiştir. Sermayenin önemli yatırım alanlarından biri olan eğitim, kapitalist ilişkiler içerisine alınmakta ya da diğer bir deyişle bir bütün olarak eğitim sistemi metalaştırılmaktadır.

Mühendislik eğitimi piyasaya uyum için giderek bilimsel içeriğinden yalıtılmakta ve köşe dönmeci "pragmatik" düşünce yöntemine indirgenmektedir. Ezberci anlayış sonucu öğrenci üzerine bilgi yığını yapılmakta, düşünmeyen ve sorgulamayan, edilgen bir insan tipi yaratılmak istenmektedir. AB`ye uyum süreci adına eğitime dayatılanlar mevcut yapıyı iyileştirmeye değil, karmaşayı artırmaya ve şirketleşen üniversite anlayışının gelişmesine sebep olmaktadır. Akreditasyon ve teknokentler bilimin toplum yararına gelişmesine değil, şirketleşen üniversitelerin pazar içinde rekabet gücünün artmasına hizmet etmektedir. Dünya Ticaret Örgütü anlaşmalarından biri olan GATS (Hizmet Ticareti Genel Anlaşması) uluslararası sermayenin nasıl bir mühendislik hizmeti istediğinin açık bir göstergesidir. Bu nedenle de üniversitelerde bu çıkarlar doğrultusunda bir mühendislik eğitimi şekillendirilmeye çalışılmaktadır. Üniversite bileşenleri olarak tanımladığımız öğrenciler, akademisyenler ve üniversite emekçileri ise söz, yetki, karar süreçlerinden dışlanmaktadır.

Üniversitelerin bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilmesi, yeterli bilimsel çalışma yapabilmesi ve öğrencileri nitelikli yetiştirecek teknik donanımı sağlayabilmesi için yeterli bir bütçeye sahip olması gerekir. Günümüzde mevcut iktidarların kendi siyasal çıkarları için bir gecede açtıkları üniversiteler bilim kurumu olmaktan uzak bir yapıya sahiptir. Mevcut üniversitelerin durumlarını iyileştirmek ve durumlarını eşitlemekten uzak politikalar ülkeyi üniversite mezarlığına çevirmektedir. Gerekli laboratuar koşulları ve altyapı sağlanamaması sonucu öğrenciler ihtiyaçları olan pratik bilgiye sahip olamamaktadır. Bu da istihdam sürecinde hem mezunların problem yaşamasına neden olmakta, hem de kamusal bir hizmet olan mühendisliğin niteliği anlamında ciddi sıkıntılar yaratmaktadır.

Türkiye`deki üniversitelerin genel sorunu ve kanlı bir darbenin ürünü olan YÖK`ün temsil ettiği zihniyetin yarattığı olgu üniversite öğrencilerinin otuz yıllık kâbusudur. Bu kâbusla ortaya çıkan ve katlanarak artan öğrenci katkı payları, eğitim hakkının belli bir zümrenin hizmetine tahsis edilmesine yol açmaktadır. Yüksek harç bedellerinin, karşılanması zorlaşan eğitim masraflarının, ticarileşen ve şirketlerin denetimine geçen üniversitelerin, sürekli artan ulaşım ücretlerinin, yurt ya da ev kirasına harcanan barınma masraflarının, taşeron şirketlerin ellerinde bulunan yemekhanelerde karşılaşılan ekonomik giderlerin getirmiş olduğu sıkıntılarla zorlu bir eğitim mücadelesine giren öğrenciler öte yandan sosyal yaşam alanlarının kısıtlı olması, mevcut sosyal aktivitelerinde bir öğrenciyi aşan ücretlere tabi olmasıyla da başa çıkmaya çalışmaktadır.

Mühendis iş yaşamında toplumun çıkarına olan/olmayan arasında bir seçim yapmak durumunda kalacak ve burada onurlu bir tercih yapması beklenecektir. Ama sistemin çarkları altında güvencesiz çalışma, işsiz kalma ya da toplumsal statüsünü kaybetme riski demoklesin kılıcı gibi başında sallanacaktır. Üretim, toplum için yapılmadığı sürece bu çelişkinin ortadan kalkması imkansızdır. Bu noktada bireysel etik kurallara uyma kaygısı yeterli değildir. Toplumsal bir dönüşüm gerektiği apaçık ortadadır. Bunun için ise, mühendisin en başta örgütlenmesi gerekmektedir.

Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılarının ortak gereksinmelerini karşılamak, mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek üyelerinin birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplinini ve ahlakını korumak; kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının korunmasında ve işletilmesinde, çevre, tarihi değerler ve kültürel mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında örgütlenerek mücadele içerisinde olmalıdır. Örgütlenmiş bir mühendis sorumluluk duygusu taşır ve birey olduğunun bilincindedir. Topluma yararlı olmak ister. Diğer disiplinlerle koordineli bir bilgi alışverişi içerisinde bulunur. Teknik eksikliklere karşı sistemli bir şekilde çözümler arar ve üretir.
Bazı üniversitelerin eğitimleri kapsamında öğrencilere bir ayrıcalıkmış gibi sunulan yabancı dilde eğitim öğrenciler üzerinde bir baskı unsuru oluşturmaktadır. Her bireyin en insani hakkı olan ana dilde eğitim hem öğrencinin kolay anlayabilmesini ve yorum yapmasını hem de kendini daha kolay ifade edebilmesini sağlayacaktır. Bir başka açmaz da yabancı dilde eğitim almayan öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam sürecinde tercih edilmemeleri sonucunda oluşan fırsat eşitsizliğidir. Aynı şekilde yeterli akademik kadro ve altyapı bulunmadığı halde çalışma yaşamında tercih edildiği için, yabancı dilde eğitim yapılan bölümler açılmakta, bu da eğitimin niteliğini daha da düşürmektedir. Bunların yanında fırsat eşitliği ortadan kaldırılıp insanlar birbiri arasında rekabete sürüklenmektedir.

Türkiye`de bütün iktidarlar ve en son AKP iktidarı, üretim, yatırım, planlama ve sanayileşmeyi dışlayan sanal para hareketliliği, piyasaya sürekli sıcak para girişini sağlama yoluyla dış borçlanmanın önde gelen aktörleri olmuşlardır. Şimdi esas olarak bu dönemin sona yaklaştığını görüyoruz.

Ülkemizde ve dünyada 21. yüzyılla beraber birçok teknik gelişme kendisini iş sahasında gösterirken, geçen zamana rağmen hala bir ilerleme kaydedilmeyen cinsiyet ayrımcılığı kamuda ve özel sektörde kendini hissettirmektedir. Cinsiyet ayrımcılığının sonuçlarından biri, çalışan kadınların aynı işi yaptıkları halde erkeklerden daha az kazanıyor olmalarıdır. Mesleğin icrasında işverenler tarafından gerekli olduğu varsayılan niteliklerin (tarafsızlık, mantıksallık, vb.) sadece erkeklere özgü nitelikler olduğu yönündeki önyargılar nedeniyle, kadın mühendisler erkek meslektaşlarından daha az tercih edilmektedir. Öğrencilik yaşamında çok başarılı olan kadın mühendislerin iş yaşamında tercih edilmemeleri önyargı ve cinsiyet ayrımcılığıdır. Bu noktada TMMOB`nin temel değerlerinden birisinin de kadın erkek eşitliği olduğunu belirtmek isteriz.

Yukarıda dile getirdiğimiz sorunlardan hareketle belirlenen taleplerimiz ve çözüm önerilerimiz aşağıdadır:
·    Üniversiteleri baskı ve kontrol altına alma aracı olarak işlevini sürdürmeye devam eden YÖK tüm kurumlarıyla kaldırılmalı, üniversiteler özerk, demokratik ve bilimsel bir anlayış temelinde yeniden düzenlenmeli, üniversitelerin üç temel bileşeni olan öğretim üyelerinin, öğrencilerin ve üniversite çalışanlarının yönetim ve karar sürecine katılmaları güvence altına alınmalıdır.

·    Eğitim her kademede eşit ve parasız olmalıdır. Genel bütçeden eğitime aktarılan pay yeterli seviyeye getirilmeli ve üniversite bütçelerinde bilimsel araştırmalara ayrılan pay artırılmalıdır. Harç, ikinci öğretim, yaz okulu, transkript, zorunlu bağış ve öğrenci belgesi vb. adı altında alınan her türlü paralı uygulamalar kaldırılmalıdır.

·    Planlamacı bir anlayışla, toplumsal gereksinimleri, üretimi, istihdamı ve yaşam boyu eğitimi, ülkenin bilim ve teknoloji yeterliliğinin güçlendirilmesini temel alan eğitim politikaları üniversitelerde yaşama geçirilmelidir.

·    Ezberci eğitim yerine öğrenmek, verileri kabul etmek yerine araştırma yeteneğini geliştirmek; teknik eğitim yanında sosyal ve kültürel eğitimleri de tamamlamak; eğitimde sorgulayan, düşünen, dayanışma duygusuna sahip, bilimsel kriterleri önemseyen, aydınlanmış öğrencilerin yetişmesi en temel amaç olmalıdır.

·    Küreselleşme doğrultusunda sermaye isteklerine göre üniversitelerimizin yeniden yapılandırılmasına son verilmelidir. Özelleştirmeden vazgeçilmeli, sermaye çevrelerine üniversitenin hiçbir organında yer verilmemeli, bilimi sermayenin tekeline sunan ve öğrencilerin ucuz iş gücü olarak sömürüldüğü teknopark, teknokent gibi uygulamalar son bulmalıdır.
·    Çok sayıda niteliksiz mühendis yetiştirmek ve yine çok sayıda donanımsız üniversite ve bölüm açmak yerine, üniversitelerin ülkenin gereksinim duyduğu elemanları yetiştirebilecek eğitim kadrosu, kütüphane, derslik, laboratuar, yurt v.b. alt yapısı tamamlanmış hale getirilmeli, üniversiteler arasındaki nitelik eşitsizliği ortadan kaldırılmalı ve denetimler yapılmalıdır.

·    Tüm sağlık hizmetleri yaygınlaştırılmalı ve öğrencilerin bu hizmetlerden ücretsiz faydalanmaları sağlanmalıdır. Üniversite bünyelerinde bulunan medikolar kapatılmamalıdır.

·    Barınma hakkı sosyal devletin en önemli görevlerindendir. Devlet, üniversiteler için yeni yurtlar inşa etmeli ve var olan yurtların şartlarını iyileştirmelidir. Yurtlardaki tüm hizmetler öğrencilere ücretsiz olarak sunulmalıdır.

·    Üniversiteler polis, jandarma ve ÖGBlerin korku yayma yeri olmamalı, KGS, mobese, parmak izi okuyucusu vb. öğrencileri kontrol altına almak için kullanılan baskı unsurları üniversitelerden çıkarılmalıdır. Üniversiteler özgür düşüncenin ve bilimin merkezi haline getirilmelidir.

·    Öğrenci Komisyonları TMMOB`nin ve MMOnun gelenek ve ilkelerine sahip çıkarak, sürece göre örgütlenen değil, kendisinin süreci örgütlediği bir yöntem ile çalışmalıdır.

·    MMO web sayfasında öğrenci üyelere yönelik çalışmaların duyurulduğu bir alt yapı oluşturulmalıdır. Şube öğrenci komisyonlarının yürütmüş olduğu faaliyetlerin ortak bir zeminde görülmesi, ortak akıl ve faaliyetlerin planlanması ve aktarılması için tüm şubelerin katkısı ile merkezi bir yayın çıkarılmalıdır.

·    Üniversitelerde toplumdan uzak, bireyci ve kariyerist mühendisler yetişmesini teşvik eden Kariyer Günleri`ne karşı Mühendislik Günleri her şubenin faaliyeti haline getirilmeli ve merkezi olarak desteklenmelidir.
·    MMO Öğrenci örgütlülüğünün üniversitelerde geliştirilmesi için daha fazla mesleki, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenmelidir. Odanın akademisyenlerle organik diyaloglar kurarak öğrenci üye örgütlülüğünün üniversitelerde yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.
·    TMMOB ve bağlı Odalarının, üniversitelerde yeni mühendislik, mimarlık ve şehir planlama ile ilgili yüksek öğrenimin planlanmasında, yeni fakülte ve bölümlerinin açılması, eğitim programlarının oluşturulması, kontenjanlarının belirlenmesi süreçlerinde öneri ve onayı alınmalıdır.

·    Mesleklerini icra ederken mühendisleri denetleyen ve sicillerini tutan tek kurum olan TMMOB ve bağlı Odaları, mühendislere yönelik tüm tasarrufların odağında olmalıdır.

·    Uygun nitelikte ve sayıda öğretim üyesi yetiştirilmeli, öğretim üyelerinin eğitim dışında ticari faaliyette bulunması ve AR-GE laboratuarlarında sermaye çıkarlarına göre üretim yapması engellenmeli, eğitim hizmetini üreten öğretim üyelerinin ekonomik, sosyal ve mesleki sorunları çözülmeli, öğretim üyeliği mesleği saygın hale getirilmelidir. 50/d maddesi derhal geri çekilmelidir. Öğretim üyelerinin düşüncelerinden, sendikal eylemlerinden ve demokratik taleplerinden dolayı karşılaştıkları her türlü ceza ve sürgün uygulamalarına son verilmelidir.

·    Uygulama, mühendislik eğitiminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Teorik bilgiler laboratuar uygulamaları ile desteklenmelidir.

·    Meslek alanında kastlaşma yaratacak, vasıflı ucuz iş gücü yetiştirmeyi hedefleyen ve bilimsel bir altyapı oluşturulmadan kurulan teknoloji fakülteleri kapatılmalıdır.

·    Stajyer alan firmalar üniversiteler tarafından denetlenmeli, stajyerlerin ucuz işgücü olarak kullanımını engelleyecek düzenlemeler yapılmalı ve stajyerlere mesleki bilgilerin aktarılması sağlanmalıdır. Stajyerlerin emeğinin karşılığı olan ücret güvence altına alınmalıdır.

·    Sadece sermayenin çıkarları için doğayı talan etmeyi hedefleyen, halkın yaşamını ve geleceğini yok eden HES`ler, üçüncü köprü ve nükleer santral gibi tüm projelerden vazgeçilmelidir. TMMOB ve MMO, çevreyi ve doğayı talan eden HES`lere, üçüncü köprüye ve nükleer santrallere karşı mücadelesini yükseltmelidir. Kaçak elektrik kullanımına karşı her türden önlem alınmalı, enerji tasarrufuna yönelik halkı bilgilendiren faaliyetler yapılmalıdır.

·    Üniversitelerde kariyer odaklı kurslar, sertifikalar vb. uygulamalar yerine toplum odaklı bilimsel çalışmalar yapılmalı ve eğitimler verilmelidir. Bologna süreci ile öngörülen düzenlemelere ilişkin öğrenciler bilgilendirilmeli ve aktif bir mücadele yürütülmelidir.

·    Baskıcı yaklaşımlara son verilmeli, düşünce özgürlüğünü kısıtlayan, toplumu tek tipleştiren ve dışlayan 301. madde vb. düzenlemeler kaldırılmalı, aydın kıyımının derhal önüne geçilmeli, sorumlular yargılanmalıdır.

·    Yükselen milliyetçilik ve linç kültürü reddedilmeli, farklı görüşlerin ve halkların bir arada yaşama hakkı anayasal güvence altına alınmalıdır. Irkçılığın ve gericiliğin pompalandığı toplumumuzda, Kürt, Ermeni, Alevi, vb. farklı milliyete ve inanışa sahip öğrencilerin maruz kaldıkları inkar ve asimilasyon politikalarına son verilmeli; Kürt sorununun çözümü için demokratik yöntemler benimsenmeli, zorunlu din dersleri kaldırılmalı, savaşa ve silahlanmaya ayrılan bütçe eğitim, sağlık, bilim ve tekniğe ayrılmalıdır.

·    Kürt halkının eşit yurttaşlık hakkı taleplerinden anadilde eğitim hakkı talebi özellikle dikkate alınmalıdır. Üniversiteler ve ilgili dilbilim çevrelerince Türkçe-Kürtçe Teknik Terimler Sözlüğü hazırlanmalıdır.

·    Kadınların çalışma yaşamında karşılaştığı cinsiyet ayrımcılığına ve tacize karşı yasal yaptırımlar artırılmalıdır. Kreş, gündüz bakımevi, emzirme ve doğum izni gibi hakları hukuken garanti altına alınmalıdır. Yaşamın her alanında cinsiyetçi dil terk edilmeli, çalışma yaşamında cinsiyet ayrımına son verilmeli, üniversitelerde kadın akademisyen sayısının artması için çalışma yapılmalı, kadın öğrencilerin staj sorununun çözümü için özel çaba içinde olunmalı, öğrenci üye çalışmalarında cinsiyetçi yaklaşımlara izin verilmeden kadın öğrencilerin katılımını artırmak için pozitif ayrımcılık uygulanmalıdır.  

Biz üniversite öğrencileri, üniversitelerdeki mühendislik eğitim sistemi ile ilgili sorunların var olan ülke ve toplum sorunlarından ayrı olmadığının ve birlikte incelenmesi gerektiğinin farkındayız. Bu çerçevede herkese parasız, nitelikli bir eğitim hakkını savunuyor, eğitimdeki eşitsizliği ve sermaye kesiminin daha çok kâr etmesine dayalı bir mühendislik anlayışını reddediyor, üniversitelerin sadece bilim üreten mekanlar olması, yetişen mühendislerin sadece çalışma hayatında değil toplumsal yaşamda da faydalı ve verimli olmaları için sağlıklı bir üniversite-üretim-toplum ilişkisinin kurulmasını istiyoruz. Erkeğin, toplum hayatında kadının üzerindeki egemenlik ve baskısının kaldırılmasının ancak eşitlikçi ve özgürlükçü bir toplum tahayyülü içerisinde biçimlenebileceğini biliyoruz.
Aldığımız kararları hayata geçirmek amacıyla tüm üniversitelerde çalışmalarımızı artıracağımızı ve aydınlık bir gelecek için mücadeleye devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.

YAŞASIN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKAN MÜHENDİSLER!
YAŞASIN EŞİT, PARASIZ VE ANADİLDE EĞİTİM MÜCADELEMİZ!
YAŞASIN ÜRETEN, SANAYİLEŞEN VE DEMOKRATİKLEŞEN TÜRKİYE MÜCADELEMİZ!
YAŞASIN MMO ÖĞRENCİ ÜYE ÖRGÜTLÜLÜĞÜ!

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI