Şube Çalışma Programı

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Edirne Şubesi

ŞUBE ÇALIŞMA İLKELERİ

1.Oda Tanım ve İşlevlerine İlişkin İlkeler:

 • Oda çalışmaları haktan, emekten, demokratikleşmeden yana, yurtsever ve anti-emperyalist anlayışla yürütülür.
 • Oda çalışmalarında, meslek ve meslektaş sorunlarının ülke ve toplum sorunlarından ayrılmayacağı temel ilke olarak kabul edilir.
 • "Kamu çıkarlarını korumak" halkın yanında, halkın yararına olmak anlamındadır. Mesleğimizle ilgili alanlarda sorgulayıcı olmak, gerekiyorsa yerel ve merkezi yönetimlerle bunun mücadelesini vermek Odamızın vazgeçilmez görevidir.
 • "Kamu yararına çalışmak" veya "kamu çıkarlarını" gözetmek demokratikleşme, insan hakları, sosyal adalet alanlarında da politikalar üretmeyi, çözümler önermeyi gerektirir.
 • Kamu yararına çalışan benzer örgütler ve sivil toplum oluşumları ile sürekli ilişkiler içerisinde olunur. Kamuoyu oluşturmaya yönelik çabalar içerisinde Oda da kaçınılmaz olarak yer alır.

 2.Ülke Sorunlarına Bakışa İlişkin İlkeler:

 • Ulusal bağımsızlığın kazanılması ve ulusal sanayiinin gelişmesi için çalışılır.
 • Bilim ve teknolojinin gelişmesinin ve toplumun ilerlemesi doğrultusunda kullanımının ön koşulu olarak özgür düşünce ortamı yani demokrasi savunulur.
 • Ülkenin düşünen, üreten, çözümler öneren bütün kurumlarıyla kurumsal ilişki içerisinde olunur.
 • Ulusal sanayiinin geliştirilmesi kapsamında, Gümrük Birliği sürecini sorgulamak, karşılaşılan sorunlara ilişkin görüşler oluşturup çözüm önerileri geliştirmek, Odamızın sürekli çalışma alanlarından biri olarak kabul edilir.
 • Mesleğimiz ve Odamız ile ilgili yasaların isteklerimiz doğrultusunda şekillenmesi için gerekli çalışmalarda bulunulur.
 • Ülkemizin demokratikleşme çabalarının içerisinde Odamızın yer alması kaçınılmazdır. Odamız demokrasi mücadelesi içerisinde yerel ve ülke geneli ölçeklerinde aktif rol alır.
 • Ekonomik, demokratik, siyasal ve toplumsal haklar için mücadele edilir. İnsan hakları ihlallerine karşı duyarlı davranılır. Bu alanlarda diğer demokratik kitle örgütleri ile işbirliği yapılır.

 3.Mesleki Teknik Etkinliklerin Yürütülmesine İlişkin İlkeler:

 • Odanın temel görevlerinin başında meslek alanının düzenlenmesi, mesleğin uygulanmasına yönelik iyileştirmelerin yapılmasının geldiği bilinir.
 • Meslek alanına ilişkin gelişmelerin ve yeniliklerin izlenmesi, üyenin bu gelişmelerden yararlanmasının sağlanması temel hedeflerdendir.
 • Mühendislik mesleğine sahip olanların ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, mesleğin genel çıkarlara uygun gelişmesini sağlamak, meslektaşların birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlük ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak esastır.
 • Mühendislik eğitiminin iyileştirilmesine yönelik girişimlerde bulunulur.

 4.Üye İlişkilerine Yönelik İlkeler:

 • Oda örgütünün gücünü üyeden aldığı ve bu gücün harekete geçirilmesi gerektiği kabul edilir.
 • Üyelerle sürekli ve sağlıklı ilişkinin kurulması esas alınır.
 • Zorunlu üyeliğin savunulmasıyla birlikte, gönüllülük esasına dayalı ilişkilerde üyenin Oda?ya katkısının daha nitelikli olduğu açıktır. Oda?nın üyelerce "üye olunması gerekli" bir kurum olarak görülmesinin sağlanması esastır.
 • Odamız kamuda çalışan mühendislerin grevli-toplu sözleşmeli-sendikal haklarını kazanma mücadelesine aktif destek verir.
 • Odamız özel sektörde çalışan mühendislerin özlük haklarına, ekonomik ve sosyal gereksinimlerine yönelik çalışmalar yapar.

 5.Karar Alma Süreçlerinin İşletilmesine İlişkin İlkeler:

 •  Oda?nın her biriminde kararların alınmasında demokratik merkeziyetçilik ilkesi temel alınır ve uygulanması sağlanır.
 • Oda örgütünün en küçük biriminin işyeri temsilciliği olduğu kabul edilir.
 • Oda Merkezinde yani en üst yönetim organımızda, alınacak kararların oluşmasında katılım ve tüm görüşlerin dikkate alınmasına özen gösterilir.
 • İşyeri Temsilcilikleri, İl-İlçe Temsilcilikleri, Şube Danışma Kurulu, Şube Yönetim Kurulu zinciri karar alma süreci olarak kabul edilir.

 6.Örgütsel Bağımsızlığın Korunmasına İlişkin İlkeler:

 •  Oda?nın kurumsal ilişkilerinde bağımsızlık ilkesi göz önünde bulundurulur. "Kamu çıkarlarını korumak" hedefini zedeleyecek veya Oda?yı çalışma programlarından, çalışma ilkelerinden ödün vermeye zorlayacak hiçbir ilişkiye girilemez.
 • Siyasi partilerle ilişkilerin Oda?nın bağımsızlık ilkesinin zedelenmesine yol açmayacak nitelikte olmasına özen gösterilir.
 • Oda organlarında yer alan herkes, bu organların herhangi bir siyasi çalışmada basamak olarak kullanılmayacağını bilir.

 7.Oda Bütçesinin Oluşumuna ve Uygulanmasına İlişkin İlkeler:

 •  Oda bütçesinin uygulanmasında "Merkezi Bütçe" kavramı esas alınır. Ayrıca birimlerin eşit gelişmesini sağlayıcı, projeler bazında yardımlaşma ve dayanışma esastır.
 • Gelirleri öncelikle üye ödentileri ve üyelere bağımlı olan bir örgüt yaratılması amaçlanır. Üye ödentilerinin toplanmasının, Oda Merkezine aktarımların ve birlik payının düzenli ödenmesinin örgütlülüğün en temel gereği olduğu bilinir.
 • Ticari amaçlarla kurulmuş herhangi bir kurumun yapacağı veya yapmakta olduğu faaliyetler Oda için örnek alınmaz. Yayımlanacak kitaplar, periyodikler, düzenlenecek uzmanlık eğitimleri, mühendislik mesleğinin geliştirilmesine ve uygulama alanlarına yönelik kurs ve seminer esas gelir alanları olarak görülür.

 8.Oda Merkezi İşleyişine İlişkin İlkeler:

 •  Oda tüzük ve yönetmeliklerinin uygulanması esastır.
 • Şube Merkezinin en önemli görevi, Oda örgütünü tüzük ve yönetmeliklerin verdiği görev ve yetkilerle ve Genel Kurul kararları doğrultusunda yönetmektir. Şube Merkezinin işlevlerinin başında örgütün etkin eşgüdümünü sağlamak, merkezi etkinlikleri (yayın, kongreler vb.) planlamak ve uygulanması sağlamaktır.
 • Demokratik işleyişe uygun alınmış kararların uygulanmasının sağlanması, uygulanamıyor ise nedenlerinin araştırılıp, demokratik karar oluşturma süreçlerinin yeniden çalıştırılması görev kabul edilir.
 • Oda?nın üst düzeyde oluşan kurumsal ilişkilerinin yürütülmesi, bu ilişkilerin örgüt bağımsızlığını zedelemeden sürdürülmesi Şube Merkezinin görevi kabul edilir.
 • Oda örgüt içi sürekli eğitimin gerçekleştirilmesinden sorumludur. Bu bağlamda, birim yöneticileri, teknik görevliler, büro çalışanları, muhasebe görevlileri sürekli periyodik eğitimlerden geçirilerek, örgüt içi işleyişte uyum sağlanır.
 • Eğitimde merkezi koordinasyon, merkez ile  temsilcilikler arası yatay ve dikey ilişkiler etkin şekilde sağlanır.

 ŞUBE ÇALIŞMA RAPORU

 

1-ÖRGÜTLENME KURUMSALLAŞMA

 

1.1. Yönetim Kurulu, dönem çalışmalarını tüm etkinlik alanını kapsayacak şekilde bir bütün olarak ele alıp Şube, Temsilcilikler, Mesleki Denetim Büroları,  Meslek Dalı Komisyonları ve Üyelerinin katılımı ile gerçekleştirmektedir.

 

1.2. Mevcut İl ve İlçe Temsilcilikleri ile mesleki denetim bürolarının daha etkin ve verimli bir şekilde yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak çalıştırılmaları sağlanmaktadır.

 

1.3. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çorlu`da kurulu bulunan ve Mühendis ve Mimarların birlikteliğini esas alan TMMOB İl Koordinasyon Kurullarının daha aktif çalışma yapması için çaba sarf edilmiştir.

 

1.4. Geçmiş yıllarda olduğu gibi yerel ölçekte ve ülke genelinde gerçekleşen olumsuzlukların ödünsüz üzerine gidilerek kent ve ülke çıkarlarının korunması yönünde üretken ve etkin bir süreç yaşanmıştır. Bu anlamda Şubemizce etkin katılımlar sağlanmıştır.

 

1.5. Kamu Kurum ve kuruluşları ile sanayi kuruluşlarının belirlenecek kriterler baz alınarak mühendis çalıştırmaları için Oda ve TMMOB bünyesinde kapsamlı çalışmalar yapılmaktadır.

 

2-ODA - ÜYE İLİŞKİLERİ

 

2.1. Şube kayıtlarımızda bulunan ancak adresi kapalı olduğundan ulaşılamayan üyelerimizin adreslerinin güncelleştirilmesi için yapılan çalışmalar sürdürülmektedir.

 

2.2. Üye olmamış meslektaşlarımızın üye olmaları için çalışmalar yürütülmektedir.

 

2.3. Üyeye ulaşımın sağlanması ve Şube çalışmalarına katılımlarının sağlanması, üyeye daha hızlı ve güncel bilgi aktarımının sağlanması için üyelerimize mmo.org.tr uzantılı elektronik posta adresi verilmesi çalışmaları devam etmektedir.

 

2.4. Bu güne kadar yapılan çalışmalara rağmen Oda ile ilişki kurmayan aidatlarını ödemeyen hiçbir etkinliğe katılmayan, görüş ve öneri belirtmeyen üyeler ile görüşme yapma çalışması devam etmektedir.

 

2.5. Üye aidatını ödemekte zorlanan veya herhangi bir şekilde ödeme yapmayan üyelerimizin üye aidatlarının yıl içerisinde eşit taksitlerle ödemeleri sağlanmaktadır. İşsiz üyelerimiz işsiz olduklarını beyan ettikleri takdirde o yılki üye aidatı tahakkuk ettirilmemektedir.

 

2.6. Şubemiz ile Üyelerimiz arasında  bilgi akışı sağlayan Web sayfamız ve  şube bültenimizde  Oda etkinliklerimiz ve yapılan çalışmalar üyelerimizin bilgisine sunulmaktadır.

 

2.7. Şubemiz etkinlik alanı içerisinde bulunan 65 yaş üstü deneyimli üyelerimiz her ay aranmakta ve varsa ihtiyaçları sorularak karşılanmaktadır.

 

2.8. Üye aidat borcu olmayan üyelerimiz için ?`Ferdi Kaza Sigortası`` yapılmaya başlanmış olup, aidat borçlarını ödeyen tüm üyelerimizin sistemli olarak sigortaları yaptırılarak poliçeleri kendilerine teslim edilmektedir.

 

3.MESLEK İÇİ EĞİTİM VE ETKİNLİKLER

3.1. Kurslar ? Seminerler

 

3.1.1. Şubemizin gelir kaynaklarından birisi olan Forklift Kullanıcı ve Tavan Vinci Kullanıcı Kursları, Sanayi Kazanları Operatörü Yetiştirme Kurslarına, İş Sağlığı ve İş Güvenliği vb. konularda kurslara devam edilmektedir.

 

3.1.2.Tüm Eğitimlerimizi ve içeriklerini içeren bir broşür hazırlanıp çoğaltılarak firmaların ilgili bölümlerine duyurular düzenli olarak yapılmaktadır.

 

3.1.3 MİEM Gözetim Kriterleri kapsamında Şubemiz etkinlik alanındaki İl ve İlçelerin büyük bir kısmında Üyelerimizin bilgilerini tazelemesi ve teknolojik gelişmeleri takibini sağlayacak aynı zamanda puan alabilecekleri ücretsiz seminerler düzenlenmiş ayrıca çeşitli mühendis yetkilendirme kursları açılmıştır. Açılan bu seminer ve eğitimlerle ilgili ayrıntılar ilişikteki etkinlik takviminde belirtilmiştir.

 

3.1.4. Şubemizin tüm Teknik Görevlileri, verilen hizmetlerin kalitesinin arttırılmasını sağlamak amacıyla asansör periyodik kontrolleri ve iş - işçi sağlığı yönetmeliği kapsamında yapılan periyodik kontroller LPG sızdırmazlık kontrolleri ve motor, şasi tespiti konusunda Odaca düzenlenen eğitime katılmaları sağlanmıştır.

 

3.2. Sempozyum-Konferans-Panel-Söyleşi:

 

3.2.1. Dönem içinde yapılan etkinliklerle ilgili detaylı bilgi ve açıklamalar Şube Etkinlik takvim çizelgesinde yapılmıştır.

 

3.3. Mesleki Denetim uygulamaları:

 

3.3.1. SMM bürolarının faaliyetlerinin Oda Tüzük ve Yönetmelikleri doğrultusunda gerçekleştirilmesinin sağlanması için denetim parametreleri tespit edilmiştir. Bu parametrelere göre SMM Büroları istenilen düzeyde olmasa da denetlenmeye devam edilmiştir.  

 

3.3.2. Mesleki Denetim Hizmetlerinin yürütülmesinde haksız rekabetin önlenmesi, teknik esaslara uyulması ve proje kalitesinin yükseltilmesi için yönetmeliklerimiz çerçevesinde çalışmalara devam edilmekte olup hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi hedeflerimizdendir.

 

4.TEKNİK HİZMET ÇALIŞMALARI:

4.1. İş sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü gereğince yapılmakta olan ve Şubemizin ana gelir kaynağını oluşturan Periyodik kontrollerin Şube ve temsilciliklerimizde daha da yaygınlaştırılarak sürdürülmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

 

4.2. Araçların LPG Sızdırmazlık raporlarının düzenlemesine Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çorlu, Çerkezköy, Keşan, Uzunköprü, Lüleburgaz, Malkara`da devam edilmektedir. Sızdırmazlık kontrollerinin daha sağlıklı ve nitelikli yapılabilmesi için sürekli personel eğitimleri yapılmaktadır.

 

4.3. Firmalara  periyodik kontrol hizmeti,   gürültü ve toz ölçümü hizmetileri verilmektedir. araç ve diğer teknik konularda bilirkişilik hizmetlerine devam edilmektedir.

4.5. Firmalarda Foklift Kullanıcı ve Tavan vinci Kursalarına ve Belgelendirilmelerine devam edilmektedir. Sanayi Tipi kazanların İletilmesinde Teknik Personel Kurslarına verilmeye devam edilmektedir. LPG Yetkili Personel Kursları verilmeye devam edilecektir.

 

5.SOSYAL-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

 

5.1. Yerel yazılı ve görsel basında çalışmalarımız ve etkinliklerimizin duyurulması sağlanmakta, ülkemizin ve Trakya`nın sorunlarının çözümünde her platformda Odamız görüşleri aktarılmaktadır.

 

5.2. Sosyal ve Kültürel etkinliklerin planlama çalışmaları yapılmaktadır.

 

5.3. Artık geleneksel hale gelen Trakya Üniversitesi ile birlikte düzenlenen ağırlıklı olarak Makina Mühendisliği son sınıfında okuyan öğrencileri çalışma hayatına hazırlamayı hedefleyen Bahar Konferanslarımızın bu dönemde düzenlenecektir. Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezuniyet törenine katılım yapılarak Mühendislik Fakültesi 1. nci ve 2 nci öğretimin; bölü 1.ncisi, 2.ncisi ve 3.ncülerine odamız uzmanlık eğitimlerine ücretsiz katılabileceklerine ilişkin yazı ve 4 ciltlik Mühendislik ve Mimarlık Öyküleri kitabı hediye edilecektir.

5.4. Makine Mühendisleri Odası geleneksel meslek mensupları futbol turnuvasının bu dönemde düzenlenerek. Meslek Odaları ve mensupları arasında tanışmayı ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla düzenlenen turnuvaya; Eczacılar Odası, Gazeteciler Cemiyeti, Ziraat Mühendisleri Odası, Harita Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası ile Edirne Barosu takımları katılımları sağalacaktır.

Turnuvada yapılan maçlar sonucunda.  Turnuva sonunda derece yapan takımlara kupa; katılım yapan takımların hepsine katılımcı madalyası verilmektedri..

 

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Mezunlar Derneği tarafından organize edilen geleneksel pilav gününe katılım sağlanacaktır.

 

 

6.KAMU KURUM ve KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLER:

 

6.1. Şube etkinlik alanımızda bulunan Trakya Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi  ve bu Üniversitelere bağlı diğer Fakülte ve Yüksek Okullar ile ilişkide olduğumuz diğer Üniversite yönetimleri ve Öğretim elemanları ile olan ilişkilerimizin geliştirilerek sürdürülmesine özel bir önem verilmektedir.  

 

6.2. Etkinlik alanımızdaki Valilikler ve Valiliklere bağlı Çevre - Sanayi ve Ticaret - Bayındırlık ve İskan - Sağlık İl Müdürlükleri, Türk Standartlar Enstitüsü ve ilgili diğer birimlerle olan sağlıklı ilişkilerimizin daha da geliştirilmesine önem verilmektedir.

 

6.3. Tüzüğümüzün Odamıza yüklediği kamu yararını gözetme ve kollama görevi ilkesinden hareket ile yetkililerin ihmali, eğitimsizlik, tedbirsizlik yada hatalı kullanım sonucu olan soba, şofben kaynaklı zehirlenmeler, maden ocaklarında, tersanelerde meydana gelen kazalar, su baskınları, ısınma giderlerinin paylaşımı, asansörler, LPG`li araçların sızdırmazlık kontrollerinin önemi,  kamu yararına olmadığını tespit ettiğimiz yeni çıkarılan veya değiştirilen kanun, yönetmelik vb. konular ile bölgemizi ilgilendiren Çevre Düzeni Planları ve TOKİ uygulamaları konusunda da basın açıklamaları yapılarak kamunun bilgilendirilmesi sağlanmış, Odamızın görüşleri, tespitleri ve önerileri kamuoyu ile paylaşılmıştır.