Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Yayınlandı

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İstanbul Şubesi

Yayına Giriş Tarihi

17 Ekim 2020

Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 16 Ekim 2020 tarih ve 31276 sayılı Resmî Gazete’de yayınlandı. Yönetmelikle birlikte, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansöre yönelik gerçekleştirilecek olan piyasa gözetimi ve denetiminin usul ve esaslarında birçok önemli değişikliğe gidildi.

Bu yönetmelik piyasaya arz edilen asansörün ilgili teknik düzenleme gereklerini sağlayıp sağlamadığının veya güvenli olup olmadığının denetlenmesini, güvenli olmayan asansörlerin güvenli hale getirilmesinin teminini ve gerektiğinde her türlü idari tedbirlerin Bakanlık tarafından alınmasını kapsar. Asansör piyasa gözetimi ve denetimi yıllık denetim programının yanı sıra, resen veya ihbar ve şikâyet üzerine yapılır.

Yönetmelikle Birlikte Gelen Önemli Tanımlar

f) Bakan Yardımcısı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısını,

ı) Garanti süresi: 6/4/2019 tarihli ve 30737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği doğrultusunda asansör monte eden tarafından piyasaya arz edilen her asansöre piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla en az üç yıl olmak üzere verilen süreyi,

i) Garanti kapsamındaki asansör: Asansörü piyasaya arz edenin veya onun yetkili servisinin, Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği kapsamında garanti süresi içerisinde bakım faaliyetini yürüttüğü asansörü,

t) Sorumlu: Tespit edilen uygunsuzluğun kendisinden kaynaklanmadığını ispatlayamadıkça asansör monte edeni, ispatlaması durumunda ise tespit edilen uygunsuzluğa neden olan gerçek veya tüzel kişiyi,

u) Teknik düzenleme: Asansörün, ilgili idarî hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,

ü) Teknik düzenlemeye aykırılık: Asansörde insan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından risk taşımayan ve güvensizliğe neden olmayan uygunsuzluğu,

Yeni Yönetmelikle Birlikte Gelen Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Piyasa Gözetim Denetimi faaliyeti, asansörün garantisinin devam edip etmediğine bakılmaksızın garanti süresi içerisindeki asansöre yönelik gerçekleştirilir.

- Asansör monte eden tarafından piyasaya arz edilen her asansör, piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla en az üç yıl süre ile garanti edilir. Öncesinde garanti süresi dolmuş asansörlere de piyasa gözetim denetimi yapılıp onaylanmış kuruluşun test ve muayene imkânlarından yararlanılıyordu. Bu yönetmelik ile birlikte garanti süresi dolan asansörlere piyasa gözetim denetimi yapılmayacak; bunun hizmet denetimi yapılacak.

- Aşağıdaki hallerden birinin veya birkaçının gerçekleşmesi durumunda asansörün piyasaya arz edildiği kabul edilir:

a) Asansör monte eden tarafından AB uygunluk beyanının düzenlenmiş olması.
b) İlgili idare tarafından tescil belgesinin düzenlenmiş olması.
c) Asansöre ilişkin montaj faturasının düzenlenmiş olması.
ç) Asansöre ait tescil öncesi ilk periyodik kontrol raporunun düzenlenmiş olması.

- Yürürlükten kaldırılmış olan yönetmelikte ilk bakım sözleşmesi veya asansörün kullanımda olduğunun bina sorumlusu tarafından yazılı olarak beyan etmesi durumunda da asansörün piyasaya arz edildiği kabul ediliyordu ve piyasa gözetimi denetimi yapılıyordu. Yeni yönetmelik ile birlikte asansör monte eden tarafından AB uygunluk beyanı, ilgili idare tarafından düzenlenen tescil belgesi, asansöre ilişkin montaj faturası veya asansöre ait tescil öncesi ilk periyodik kontrol raporu gibi bilgi ve belgelerin bulunamaması durumunda piyasa gözetimi ve denetimi süreci başlatılmaz. Bu asansörün periyodik kontrolü gerçekleştirilmiş ise asansör periyodik kontrol yönetmeliği kapsamında periyodik kontrol süreci devam ettirilir. Periyodik kontrolünün gerçekleştirilmemiş olması durumunda ise asansör periyodik kontrole yönlendirilir. Bina sorumlusu, yukarıda belirtilen evrakların düzenlenmiş olmasına dikkat etmelidir. Bu evrakların muhafazasını sağlamalıdır.

- Bu Yönetmelik kapsamında bulunmayan veya ilgili idare tarafından düzenlenen tescil belgesinde yer alan AB uygunluk beyanı, tescil öncesi ilk periyodik kontrol raporu, asansöre ilişkin montaj faturası tespit edilemeyen asansöre ilişkin denetim aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür:

a) Asansöre ilişkin Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği ve Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında hizmet denetimi yapılır.

b) Periyodik kontrolü yapılmamış asansörün periyodik kontrolünün yaptırılması için ilgili idareye, bina sorumlusuna ve A tipi muayene kuruluşuna bildirim yapılır.

- Piyasa gözetimi ve denetimi gerçekleştirilemeyen yerlerde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından hizmet denetimi yapılmaktadır. Burada da Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğine, Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğine aykırı hareket eden kişilere/kurumlara (bina sorumlusu, A tipi muayene kuruluşu, asansör yetkili servisi) yaptırım uygulanabilmektedir.

- İnsan sağlığına, can ve mal güvenliğine ve çevreye bir tehdit oluşturmaması koşuluyla, tespit edilen uygunsuzluklar, asansör monte edene iadeli taahhütlü posta ile veya Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri kapsamında bildirilir. Asansör monte eden, tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin savunmasını il müdürlüğüne yazılı olarak iletir.

- Yeni yayımlanan Asansör Piyasa Gözetim ve Denetimi Yönetmeliği ile tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin montaj firmasına savunma hakkı getirildi. Önceki yönetmelikte asansör monte edenin, uygunsuzlukları içeren bildirimin kendisine tebliğ edilmesinden itibaren, düzeltme işlemlerini gerçekleştireceğine dair beş iş günü içinde denetimi yapan il müdürlüğüne taahhütte bulunması gerektiği ifadesi vardı. Bu madde ile birlikte piyasa gözetim denetimi yapan onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşunun yanlış uygulamalarının önüne geçildi.

- Sorumlu, düzeltmeye tabi tuttuğu asansöre ilişkin tespit yapılabilmesi amacıyla test ve muayene hizmetini gerçekleştiren onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşuna başvurur. Uygunsuzlukların giderildiğine dair test ve muayene takip raporunu verilen süre içerisinde il müdürlüğüne sunar.

- Önceki yönetmelikte uygunsuzlukların giderildiğine dair herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmadan verilen süre sonunda sanayi ve teknoloji il müdürlüğü tarafından tekrar takip kontrolü yapılmaktaydı.

- PGD faaliyeti sonucunda uygunsuz olduğuna karar verilen asansör, birim doğrulamaya dayalı uygunluk veya son muayene yöntemi ile piyasaya arz edilmiş ise asansörün uygunluk değerlendirmesinde yer alan onaylanmış kuruluşa ve asansöre ilişkin bilgi ve belgeler, bu kuruluşun denetlenmesi amacıyla denetimi gerçekleştiren il müdürlüğü tarafından Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğüne iletilir.

- Montaj yapan firmaların tescil öncesi ilk periyodik kontrollerinin yüksüz yapılması için birim doğrulamaya dayalı uygunluk veya son muayene yöntemi ile asansörlerini piyasaya arz etmek için onaylanmış kuruluşlara başvurusu çok fazlaydı. Bazı onaylanmış kuruluşların uygunluk verdiği yerlere yapılan piyasa gözetim denetiminde uygunsuzluk tespit edilebiliyordu. Bu yönetmelik maddesi ile onaylanmış kuruluşlar tarafından usulsüzlük yapıldığında yaptırım uygulanmasının önü açılmış oldu.