41. OLAĞAN GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İstanbul Şubesi

Yayına Giriş Tarihi

24 Nisan 2006

63.000 üyesi, 18 Şubesi, 100'den fazla İl-İlçe Temsilciliği, 22 Mesleki Denetim Bürosu, 1.500'ü aşan işyeri temsilcilikleri ile örgütlü Odamızın 41. Genel Kurulu sonucunda aşağıdaki görüş ve önerilerin kamuoyuna duyurulması kararlaştırılmıştır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 41. Olağan Genel Kurulu 22-23 Nisan‘da Ankara‘da Metropol Kültür Merkezinde toplanmıştır. 63.000 üyesi, 18 Şubesi, 100‘den fazla İl-İlçe Temsilciliği, 22 Mesleki Denetim Bürosu, 1.500‘ü aşan işyeri temsilcilikleri ile örgütlü Odamızın 41. Genel Kurulu sonucunda aşağıdaki görüş ve önerilerin kamuoyuna duyurulması kararlaştırılmıştır.
Emperyalist ülkelerin uluslararası sermayeye yeni sömürü alanları açmak üzere, gelişmekte olan ülkelere kendi programlarını dayattıkları bir dönem yaşanmaktadır. Bu programlar ile az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ulus-devlet yapılanması geriletilmektedir. Kamusal varlıklar özelleştirme, küçültme, kapatma yoluyla işlevsizleştirilmektedir. Borç yükü altındaki ülkelerde, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, AB, OECD gibi kuruluşlar tarafından dayatılan politikalarla, ulusal düzenlemeler küresel piyasa kurallarına bağımlı kılınmaktadır.
Kendini dünyanın jandarması addeden ABD, küresel sermayenin hegemonyasını kabul etmeyen ve onların stratejik çıkarlarına uygun davranmayan ülkeleri terörist ilan edebilmektedir. Afganistan‘ın işgalini, Irak işgali izlemiştir, İran ve Suriye sıradadır.
Türkiye kapitalist küreselleşme ve neo-liberal ekonomi politikaları çerçevesinde yeniden yapılandırılırken yeni ekonomi politikaları yapısal uyum programları her alanda kuralsızlaştırmayı, serbestleştirmeyi ve ticarileştirmeyi etkin kılmakta; yurttaşlar müşteri haline getirilmekte, kamusal hizmetler paralı hale getirilerek ticarileştirilmektedir.
Ülkemizde yatırımlar durmuş, birçok işyeri kapanmış, aralarında üyelerimizin de bulunduğu milyonlarca çalışan işini kaybetmiştir. Ülkeyi yönetenler IMF politikalarına tam anlamıyla teslim olmuştur. Bu durum üyelerimize de aynen yansımakta, meslektaşlarımız, işsizliğe, düşük ücretlere, mesleki tatminsizliğe, meslek alanı dışında çalışmaya ve beyin göçüne zorlanmaktadır.
Gündemdeki Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunları ile sağlık hizmetlerinin tamamının piyasa koşullarında verilmesi amaçlanmaktadır.
Küresel sermaye güçlerinin dayattığı "uyum" yasaları sağlıktan eğitime, madenlerden haberleşme, enerji ve sanayiye dek ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısında onarılması güç sonuçlar yaratmanın eşiğindedir. Sanayisizleşme ve kamunun tasfiyesinin asıl sonuçları önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacaktır. Ülkemiz ulusal sermaye açısından yoksullaşmakta, bütün birikimleri heder edilerek halkımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin yarınları karartılmaktadır.
Bu noktada TMMOB Makina Mühendisleri Odası 41. Olağan Genel Kurulu, özelleştirmeye karşı mücadelenin kapitalist küreselleşmeye karşı mevzileri savunma ve başka bir dünya kurma mücadelesi olduğunu vurgular.
Genel Kurul, IMF ve Dünya Bankası politikaları karşısında, bu ülkenin emekten ve halktan yana güçlerinin her zamankinden daha dik ve kararlı bir şekilde, emperyalizme ve sömürüye karşı, "gün birlik, dayanışma ve mücadele günüdür" yaklaşımını benimsemektedir.
Küreselleşme sürecine karşı gerek uluslararası düzeyde, gerekse tek tek ülkelerde ciddi mücadeleler yürütülmektedir. Latin Amerika‘dan İtalya‘ya, Fransa ve İngiltere‘ye kadar kitlesel mücadelelere ve hatta iktidar değişimlerine tanık olunmaktadır. Ülkemizde de bağımsızlık yanlısı emek ve demokrasi güçlerinin ağırlık oluşturmasıyla, süreci tersine çevirmek olanaklıdır..
Diyarbakır‘da başlayıp Güneydoğu‘da birçok ile ve İstanbul‘a sıçrayan son olaylar kaygı verici boyutta devam etmiştir. Bu olaylardan hareketle gündeme gelen Terörle Mücadele Yasası‘nın anti-demokratik bir içerikle geliştirilerek TBMM‘ye sunulması, Türkiye‘nin içine sürüklendiği etnik/milliyetçi çatışmaların sıcak boyutuna dair ciddi işaretler sunmaktadır. Türkiye bir iç savaş fayı üzerine oturtulmak istenmektedir.
Bu ortamın emperyalist çevrelerin çıkarları doğrultusunda kışkırtılması da söz konusudur.
Yukarıdaki saptamalardan hareketle, TMMOB Makina Mühendisleri Odası 41. Olağan Genel Kurulu aşağıdaki çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaşmaktadır.

· Makina Mühendisleri Odası, yeni çalışma döneminde de, örgütünden ve üyelerinden aldığı güçle, karamsarlığa kapılmadan, tüm güçlüklere göğüs gererek, olumsuzluklara direnmesini sürdürecektir.

· Dünyada ve ülkemizde yaşanan süreçleri irdeleyen Genel Kurulumuz; yurtseverlik ve demokratlık temel ilkesi ve örgütlü üyesinden aldığı güçle ve örgütümüzün kendi iç dinamikleri ve hukukuyla oluşturulan Ana Yönetmelik, Yönetmelik, gelenek ve ilkelerine sahip çıkarak çalışmalarını sürdürecektir.

· Odamız bu çalışma anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlikler sonucu oluşturduğu platformlarda; meslek-meslektaş sorunlarının tartışıldığı, ülkenin temel sorunlarına ilişkin görüşlerin oluşturulması, katılımcılığın sağlanması temelindeki çalışmalarını yürütmeye devam edecektir.

· Emekten, sanayileşmeden, mühendisten, bilim ve teknolojiden yana bir ülke ve toplumsal yararları gözeten bir ekonomi mümkündür.

· Küreselleşme süreç ve politikalarının ekonomik, siyasal, toplumsal, kültürel vb. tüm düzlemlerde yıkım ve tahribatlarına karşı durabilmek için ülkemiz öncelikle ve stratejik ön görüyle tüm alanlarda ve tüm sektörlerde kendi ulusal politikalarını oluşturmalıdır.

· Yıllardır uluslararası para kuruluşlarının güdümünde uygulanan ekonomik ve sosyal politikalarla, üretimi yatırımı, sanayileşmeyi, bilimi, teknolojiyi, mühendisi, insanı dışlayan uygulamalar terk edilmeli; kamu yararını gözeten planlama yönelimi benimsenmelidir.

· IMF, DB, DTÖ, AB ve OECD gibi uluslararası kuruluşların dayattıkları "yapısal uyum ve istikrar programları" reddedilmelidir. Bu konularda ulusal politikalar üretilmelidir.

· Sağlığın ve eğitimin temel bir insan hakkı olmasını gözeterek bu alanlardaki her türlü özelleştirmeye son verilmeli, parasız sağlık ve parasız eğitim için bütçeden yeterli kaynak sağlanmalıdır.

· Üniversitelerde, Özerk ve katılımcı bir eğitim ortamı sağlanmalıdır.

· Ulusal bilim, teknoloji ve sanayi politikalarının belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi için yenilikçi gelişmeler (inovasyon) ve AR-GE yatırımlarına destek verilmesi devlet politikası haline getirilmelidir.

· Mühendislik eğitimi ve öğretimi programlarının kalitesinin yükseltilmesi için önlemlerin alınması, yetersiz ve donanımsız bölümlerin açılmasına engel olacağı gibi, varolan bölümlerin gelişmelerinin de önünü açacaktır.

· Demokratikleşmenin önünde bir engel olarak duran 12 Eylül Anayasası kaldırılmalı, demokratik bir Anayasa oluşturulmalıdır.

· Kamuda gerici kadrolaşma uygulamalarından derhal vazgeçilmelidir.

· Toplumu şoven yaklaşımlarla, emperyalizmin çıkarlarına hizmet edecek şekilde, etnik kökenleri üzerinden birbirine düşman etmeye ve şiddet uygulamalarını meşrulaştırmaya yönelik gelişmeler karşısında, barış, demokrasi ve halkların kardeşliği her zamankinden daha fazla sahiplenilmelidir.

· Kürt sorunu, Türk-Kürt kardeşliği temelinde, barışçıl ve demokratik bir çözüme kavuşturulmalıdır. Ülke demokrasisinin istikrarlı bir zemine oturması için yapısal reformlar gerçekleştirilmelidir. Sorunun çözümü baskıcı ve dayatmacı politikalardan değil demokrasiden geçmektedir.

· Sanayinin gelişmesini ve ekonomik büyümeyi en geniş toplumsal tabana yayacak, refah ve istihdam sağlayacak, kamu yararına bir yatırım ve üretim planlaması yapılmalıdır.

· İmalat sanayii teknoloji ve yatırımları kamu tarafından planlanmalı ve gerekli teşvikler devreye sokulmalıdır.

· Sanayide yatırımların artırılması, yüksek katma değer yaratan sanayi sektörlerine öncelik verilmesi ve öncelikli teknoloji alanlarının seçilmesi hedef olmalıdır.

· Ülkemizin özellikle tıbbi cihaz, iş makineleri, asansörler, tekstil makineleri ve benzeri sektörlerde eski teknoloji ürünü ve ekonomik ömrünü tamamlamış, çevreye saygısı olmayan makine pazarı olmasının önüne geçilmesi, ulusal teknoloji ve imalatın teşvik edilmesi gerekmektedir.

· Ülkemizin sanayileşmesi sürecinde, mevcut doğal yapının korunması ve sürdürülebilir kalkınması sağlanmalıdır

· Kamusal planlama, kamusal üretim ve yerli kaynak kullanımını reddeden, bu alandaki yatırımların aksama, gerileme ve gecikmesinin temel nedenini oluşturan özelleştirme uygulamalarından vazgeçilmelidir.

· İnsanca yaşanabilir kentler oluşturulması konusunda ilgili meslek örgütlerinin görüşleri alınmalı, TMMOB ve bağlı odalarının yerel ve merkezi yönetimlerin karar alma süreçlerine katılımı sağlanmalıdır.

· Ülkemize dayatılan dışa bağımlı enerji politikaları terk edilmeli, ülkemizin doğal kaynaklarından yararlanılarak enerji sorunu çözülmelidir.

· Yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin, yaygın ve kamu yararına kullanımına ilişkin uygulamalar derhal yaşama geçirilmelidir.

· Uluslararası tekellerin dayatmaları ile gündeme getirilen nükleer santral ısrarından vazgeçilmelidir. Enerji antlaşmaları ülke çıkarları lehine yeniden düzenlenmelidir.

· Ulusal ölçekte ulaşım ana planları hazırlanmalı, toplu taşımacılık, demiryolu taşımacığı, deniz yolu taşımacılığı geliştirilmelidir.

· TMMOB ve bağlı Odalarının tüm karşı çıkış ve uyarılarına karşın tek yanlı olarak imzalanan Gümrük Birliği Anlaşmasının ve ardından uygulanan teslimiyetçi politikaların ülkemizi getirdiği yer ortadadır. Bu nedenle GB anlaşması derhal iptal edilmelidir.

· AB Teknik mevzuatının ülkemiz iç hukukuna yansıtılması sürecinde sanayimizin korunması ve desteklenmesi için yasal düzenlemeler ve uygulamalarda TMMOB ve bağlı Odaların aktif rol üstlenmesine zemin yaratılmalıdır. Odamızın uzmanlık alanı kapsamındaki konularda Onaylanmış Kuruluş olarak görev alması sağlanarak, hizmetin başta KOBİ‘ler olmak üzere sanayi kuruluşlarına ekonomik ve hızlı ulaşması gerçekleştirilmelidir.

· Meslek yaşamında kadın mühendislerin karşılaştığı sorunlar ve iktidarın kadını toplumdan ve üretimden uzaklaştırıcı tavırlarına örgüt olarak karşı durulmalıdır. Cinsiyet ayrımcılığı başta olmak üzere, her türlü ayrımcılığa karşı çıkılmalıdır.

· Küreselleşmenin emeği baskı altına alan stratejisine karşı, istihdam bir hak olarak kabul edilmeli, çalışma saatleri en aza düşürülmelidir.

· Kamu çalışanlarının özlük, ekonomik ve demokratik haklarının kazanımı için grevli, toplu sözleşmeli sendikal hakları önündeki engeller kaldırılmalıdır.

· Ülkemizde kayıt dışı ekonominin ulaştığı boyutlar ekonomik ve sosyal yaşamın gelişmesindeki en büyük engellerden biridir. Bu konuda acil yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir.

· Özelleştirilen işletmeler derhal kamulaştırılmalıdır. Kamusal mülkiyetin korunması ve geliştirilmesi için demokratik bir yapılanmaya ve kamusal denetime ihtiyaç vardır. Kamu mülkiyetindeki işletmeler, çalışanları söz, yetki ve karar sahibi kılacak bir perspektifle yeniden yapılanmalı, teknoloji yenilenmesi gerçekleştirilmeli ve yatırımlar artırılmalıdır. Teknolojinin istihdam üzerindeki olumsuz etkileri yatırım politikalarıyla giderilmelidir.

Yukarıda sıraladığımız taleplerimizin gerçekleşmesi için tüm birimlerimizle, demokratik kitle örgütleri ile ilişkilerimizi geliştirerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Amacımız çağdaş, demokratik, sanayileşen bir Türkiye hedefine ulaşma yolunda birlikte üretmek ve birlikte paylaşmak anlayışı ile daha etkin ve daha güçlü bir Makine Mühendisleri Odası oluşturmaktır.
Odamızı bu günlere taşıyan tüm meslektaşlarımızı bir kez daha saygı ile anıyoruz.

TMMOB
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI