YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 10 Ekim 2003 Cuma - 14:15 - 11 Ekim 2003 Cumartesi - 14:15
Yer: KAYSERİ

SONUÇ BİLDİRGESİ

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Ve Sergisi 12-13 Ekim 2001 tarihlerinde TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına Kayseri Şube sekreteryalığında Kayseri‘de gerçekleştirilmiştir. Sempozyumda 27 bildiri 6 oturumda, 19 bildiri poster bildiri olarak sunulmuş toplamda 46 bildiri sempozyum bildiriler kitabında yer almıştır. Sempozyumun 2. günü "Enerji Politikaları, Ekonomisi ve Yönetimi" konulu bir de panel düzenlenmiştir. Sempozyumun 1. günü sonunda Enerji Üretimi, Güneş Evi ve Güneş Enerjisi Uygulama Araştırma Merkezine bir teknik gezi gerçekleştirilmiştir. Sempozyumun ardından Kapadokya gezisi yapılmıştır. Sempozyum boyunca düzenlenen sergiye, sektörde ürün ve hizmet üreten 12 kuruluş katılmıştır. Sempozyum 190‘ı kayıtlı delege olmak üzere 500‘e yakın kamu ve özel sektörden yönetici, öğretim elemanı, mühendis, teknik eleman ve öğrenci katılımında gerçekleşmiştir.

Enerji toplumsal yaşamın başlangıcından itibaren insanlık için, toplumun gelişkinliği, sanayi, üretim, iş ve aş için vazgeçilmezdir. Gelişen Teknoloji ve artan enerji ihtiyacı ile birlikte geleneksel enerji kaynakları toplumun enerji ihtiyacını karşılamada yetersiz kalmakta ve yine bu enerji kaynakları doğal yaşam ve çevreye onulmaz zararlar vermektedir. Toplumsal yaşamın merkezinde yer alan ve kamusal bir hizmet olan enerjiye yönelik ihtiyacın belirlenmesi, karşılanması, iletilmesi kısacası enerjide planlama bir zorunluluktur. TMMOB Makina Mühendisleri Odası ülke ve toplum yararı doğrultusunda sürdürülebilir bir kalkınma için Türkiye‘nin enerji politikalarının belirlenmesinde, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılması, teknolojilerinin geliştirilmesi, kullanılması konusunda üyelerinin ve konunun uzmanlarının birikimlerini sunabileceği, tartışabileceği, çözüm önerileri üretebileceği platformlar yaratmaktadır. 2000 - 2001 döneminde TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından Doğal Gaz ve Enerji Yönetimi Kongresi, Çevre ve Enerji Kongresi ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumunda konunun farklı yönleri etraflıca ele alınmaktadır.

Sempozyum kapsamında sunulan bildiriler, yapılan tartışmalar ve gerçekleştirilen panel sonucunda dile getirilen görüşler aşağıdaki gibidir.

i. Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynakları açısından oldukça zengindir. Güneş, jeotermal, rüzgar, biyogaz, biyokütle, hidrolik, hidrojen vd. yenilenebilir enerji kaynakları ülkenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahip olmasına rağmen ya hiç kullanılmamakta ya da potansiyelin çok çok altında kullanılmaktadır.

ii. Rüzgar teknolojisi son derece gelişmiştir. Ülkemizin rüzgar potansiyeli oldukça yüksektir.

iii. Ülkemizde yüzey sıcaklığı 40 ° C‘nin üzerinde 140 jeotermal saha vardır. Değerlendirilebilir potansiyel 31000 MW‘tır. Elektrik üretimi açısından mevcut potansiyel ise 4500 MW‘tır.

iv. Biyokütle enerjisi potansiyeli bakımından Türkiye en zengin ülkelerden biridir. OECD istatistiklerine göre ülkemizde 12.8 milyon ton petrole eşdeğer biyokütle enerjisi potansiyeli bulunmaktadır ve bu ise ülke enerji ihtiyacının % 40‘ını karşılayabilecek düzeydedir.

v. Ülkemizde varolan enerji kaynaklarının kullanım oranı 1998 yılında %38, 2000 yılında ise %33‘tür. Bu durum enerji maliyetlerini gün geçtikçe artırmaktadır.

vi. Türkiye enerji ihtiyacını ağırlıklı olarak fosil yakıt kaynaklarından sağlamaktadır. Fosil yakıtların yanmasıyla açığa çıkan gazların oluşturduğu sera etkisi sonucu küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri insanlığın ve doğal yaşamın geleceğini tehdit etmektedir.

vii. Bütünüyle ithalat yoluyla temin edilen doğal gazın toplam enerji üretimi içindeki payının artmasının yanısıra, toplam elektrik enerjisi üretimi içinde doğal gazın payının % 30‘lara yükselmesine yönelik karar ve uygulamalar, olası uluslar arası politik gelişmelere bağlı olarak ithalatın kesilmesi riskini taşıdığından sakıncalıdır.

viii. Son yıllarda izlenen IMF ve Dünya Bankası patentli politikalarla ülkemizin birincil enerji kaynakları başta petrol, kömür, doğalgaz olmak üzere büyük oranda dışa bağımlı hale getirilmiştir.

ix. Enerjide planlama yoktur. Enerji sektöründe ETKB, TEAŞ, TEDAŞ, BOTAŞ, DSİ, TTK, TKİ, MTA, EİEİ, DPT, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları vb. kuruluşların oluşturduğu çok başlı ve yetki karmaşasının olduğu bir yapı mevcuttur.

TALEPLER

1. Elektrik enerjisi üretiminde ulusal kaynaklara ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmelidir. Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi için yasal düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir. Bu kaynakların enerji dönüşüm ve ünite donanımlarının yurdumuzda üretilmesi teşvik edilmelidir. Yeni ve yenilenebilir enerji alanlarında ulusal teknoloji oluşturmaya yönelik AR-GE çalışmaları örgütlenmeli ve desteklenmelidir.

2. Enerji üretiminde öncelikli göz önüne alınması gereken çevre etkeninin göz ardı edilmesi sonucunda; ciddi çevre sorunları oluşmaktadır. Enerji politikaları oluşturulurken çevresel etki göz önüne alınmalıdır.

3. Yenilenebilir enerji kaynaklarından ülkemizde güneş, rüzgar ve jeotermal enerji kaynaklarının şu an yeterince değerlendirilemeyen mevcut potansiyelleri, verimli bir şekilde değerlendirilmelidir.

4. Yıllar itibariyle hidrolik enerjinin genel üretimdeki payı azalmaktadır. Bugün % 30‘u kullanılan su potansiyeli 10 yıllık bir dönemde % 50‘ye ikinci on yıllık dönemde ise %70‘lere çıkarılmalıdır.

5. Genel olarak enerji tasarrufunu sağlayıcı politika ve zorunlu uygulamalar yürürlüğe konulmalıdır. Elektrik iletim hatlarında % 25‘leri aşan iletim kayıplarını azaltacak yatırımlar hızlı biçimde yapılmalıdır. Enerji tüketiminde tasarrufu teşvik edici uygulamalara gidilmelidir. Tasarruf ve verimlilik konularında gerekli hukuksal düzenlemeler yapılmalıdır.

6. Ülkemizde enerji sektöründe 20 yıldır uygulana gelen politikalarla toplumsal ihtiyaçlarla bunların karşılanabilirliliği arasındaki açı farkı her geçen gün daha da artmaktadır. İzlenen özelleştirme politikaları sektörün toplumsal ihtiyaçları karşılaması yerine sermayenin azami kar hırsını tatmin etme işlevi görmektedir.Bu nedenle enerjinin toplumsal hizmet olduğu bilinciyle sektördeki tüm özelleştirmeler geri alınmalı verilen tüm imtiyazlar kaldırılmalıdır.

7. Enerji sektörünün gerek stratejik önemi gerekse kaynakların rasyonel kullanımı açısından düzenleme, planlama, eşgüdüm ve denetleme faaliyetlerinin koordinasyonu için merkezi bir yapıya ihtiyacı vardır. Enerji sektörüne yönelik politikaların belirlenmesinde toplumun tüm kesimlerinin ve konunun tüm taraflarının görüşleri alınmalı ve sektör özerk bir yapıya kavuşturulmalıdır. Enerji planlamasına ilişkin politika ve önceliklerin tartışılıp, yeniden belirleneceği bir platform oluşturulmalıdır. Türkiye Milli Enerji Komitesinde ilgili tüm taraflar temsil edilmeli ve bu kuruluşa Ulusal Enerji Enstitüsü kimliği verilmelidir.