VI. ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 09 Kasım 2007 Cuma - 12:00 - 10 Kasım 2007 Cumartesi - 12:00
Yer: BURSA

VI. ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

VI. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına Bursa Şube yürütücülüğünde 9-10 Kasım 2007 tarihlerinde Bursa‘da meslektaşlarımız, öğrencilerimiz ve ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

469 katılımcı ile gerçekleştirilen kurultayda: "Ulusal Kalkınma İçin Toplumsal Bilinçlendirmede EİM‘lerin Rolü" konulu 1 panel; "KOBİ‘lerde EİM‘lerin Rolü", "Üretimin Değişen ve Yenileşen Biçimi", "İnsangücü Planlaması ve Yönetimi", "Kurumsal Başarıda EİM‘lerin Rolü" konulu 4 uzmanlık oturumu; "EM Uygulamaları", "Süreç İyileştirme", "EM Eğitimi" ve "Karar Destek Sistemleri" konulu 4 bildiri oturumu; "Meslek Yaşam Öyküsü" konulu özel oturum; EİM MEDAK Çalışmaları Sunumu ve katılımcıların kurultay ve sonuç bildirgesi üzerine görüşlerini aktardığı bir "Forum" gerçekleştirilmiştir.

Kurultay etkinlikleri sırasında ortaya çıkan görüş ve öneriler doğrultusunda oluşturulan sonuç bildirgesi iki ana kısımdan oluşmaktadır.

TMMOB temel ilkeleri arasında yer alan, "ülke , kamu , meslek ve meslektaş sorunlarının ayrılmazlığı" ilkesinden yola çıkarak tüm Endüstri ve İşletme Mühendislerini kucaklayabilen bir örgütlenme için yapılacak çalışmalar birinci kısımda 4 başlıkta toplanmıştır.

İkinci kısımda ise Endüstri ve İşletme Mühendisleri‘nin ülke ve dünya gündemi ile mesleğimize ilişkin görüşleri kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

A- ENDÜSTRİ ve İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ (EİM) ÖRGÜTLENMESİ

1. MDK‘ların oluşturulduğu Şubelerde mesleğe yönelik çalışmaların artırılması için EİM teknik görevli istihdamı sağlanmalıdır.

2. EİM‘lerin yoğun olduğu bölgelerde Şube ve Oda yönetimlerinde EİM Yönetim Kurulu Üyelerinin bulunması teşvik edilmelidir.

3. Odanın karar alma süreçlerinde katılımcılık anlayışı gereği, her Şubenin EİM meslektaş toplantıları yapması sağlanmalı, toplantıya Şube genelinde üye olsun/olmasın tüm EİM‘ler davet edilmelidir.

4. Şube Genel Kurullarından sonra EİM MEDAK, EİM Danışma Kurulunu toplamalı, izlenecek politika ve yöntemler hakkında oluşturulacak önerileri Oda Genel Kuruluna taşımalıdır.

5. Kurultaya hazırlık amacıyla MDK‘lar tarafından çalıştaylar gerçekleştirilmeli, kurultay oturumlarının belirlenmesinde bu çalıştay konuları da esas alınmalıdır.

6. Oda üyesi olmayan Endüstri ve İşletme Mühendisleri‘ni Oda örgütlülüğüne kazandırmak amacıyla Oda içinde EİM alanlarına ilişkin eğitimlerin artırılması sağlanmalıdır. Eğitimlerin programlarının standartlaştırılması için bu eğitimler Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) kapsamında değerlendirilmelidir.

 

B- İLETİŞİM ve YAYIN

1. Etkin işleyen bir MDK/MEDAK oluşumu ile mevcut Endüstri Mühendisliği Dergisi‘ne azami katkı sağlanmalıdır.

2. EİM MEDAK Bülteninin sürekliliği sağlanmalıdır.

3. Mevcut ‘web‘ sitesinin daha işlevsel hale getirilmesi sağlanmalıdır.

4. EİM alanında yayınların azlığı göz önüne alınarak, kitap yayını konusunda girişimlerde bulunulmalıdır.

5. "EİM El Kitabı" basım hazırlıkları en kısa zamanda tamamlanmalıdır.

6. EİM konusundaki basılı kaynakların listesi çıkarılarak meslektaşlarımızın bilgisine sunulmalıdır.

 

C- EİM YETKİ ve SORUMLULUKLARI

1. EİM‘lere yönelik olarak Yetki Belgesi verilecek olan "Stratejik Planlama" ve "Yatırım Hizmetleri Yönetimi" alanlarındaki mevcut yasa ve yönetmeliklere EİM‘leri yetkili kılacak düzenlemelerin eklenmesi için Oda ve EİM MEDAK tarafından girişimlerde bulunulmalıdır.

2. "Enerji Verimliliği" alanında hazırlanmakta olan ikincil mevzuatta "enerji verimliliği uzmanlığı" hizmetinin Oda üyesi Endüstri ve İşletme Mühendislerince de yapılmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.

3. Yetki ve sorumluluk alanlarının artırılması konusunda çalışmalar yürütülmeli, ilgili mevzuat üzerindeki çalışmalar sürdürülmelidir.

 

D- ÜNİVERSİTE, SANAYİ ve ODA İLİŞKİLERİ

1. Üniversitelerde Oda, EİM MEDAK ve MDK‘ların tanıtımları yapılmalı, ortak programlar çerçevesinde üniversitelerde "mühendislik etiği" alanında Oda tarafından eğitim/seminer verilmesi sağlanmalıdır.

2. Üniversitelerin EİM bölüm başkanları ile toplantılar düzenlenmeli, MMO‘da EİM‘lere yönelik olarak düzenlenecek meslek içi eğitimler konusunda üniversitelerin tam desteğini sağlamak için girişimlerde bulunulmalıdır.

3. KOBİ‘lerde verimliliğin artırılması amacı ile gerek işyerlerinin tarama süreçlerinde gerekse bu tarama süreci sonrası geliştirilecek projelerde, üniversite, sanayi ve Oda ilişkilerini oluşturacak girişimler, protokoller ve ilgili yönetmelik değişiklikleri gerçekleştirilmelidir.

 

KAMUOYUNA,

Endüstri ve İşletme Mühendislikleri, bilimsel bilgiyi insan, toplum ve ülke yararına dönüştüren mühendislik disiplinleri olarak ülkemizin altyapısında, sanayileşmesinde, teknoloji üretiminde, yanlış yatırımların önlenerek ülke kaynaklarının üretken yatırımlara yönlendirilmesinde önemli görevler üstlenmektedir.

EİM‘ler fabrikaların ve işletmelerin içine mahkum, gündelik işleyişi geliştirme uzmanları değillerdir. EİM‘ler bütünsel bakışlarıyla üretim faaliyetlerinin kurumlara, çalışanlara, çevreye ve ülkeye katkısını anlamak ve değerlendirmekle doğrudan ilgililerdir.

Toplumsal gelişmelerin sistem yaklaşımıyla incelenmesinin insanlarımızın yaşam kalitesine, istihdamlarına ve toplumsal gelişmeden eşit pay almalarına önemli etkileri olabileceği bilinmelidir.

EİM‘ler karar süreçlerinde sadece raporlayan olarak görev almamalı, yenilikçiliği karar ortamlarında işlevsel kılmalıdır.

Ülkemizde özellikle son 25 yıldır uygulanan politikalarda üretim yerine rant ekonomisi, planlı, sürdürülebilir ve toplumun her kesimine erişebilen bir gelişme yerine başıboş ve adaletsiz bir yapılanmaya gidiş benimsenmektedir. Bilimsel gerçeklikten uzak, içi boşaltılmış "verimlilik" gibi gerekçelerle sadece borç ödemeye odaklanmış İMF reçeteleriyle ekonomideki kamu kaynakları hızla eritilmektedir. Ekonomide gelişmiş kapitalist ülkelerde bile kamunun ağılığı %32 ile %62 arasında değişmekte iken ülkemizde bu oranın %20‘lere düşmesi ülkemizi iç ve dış krizlere daha açık hale getirmiş, ekonomimizin kırılganlığı artmıştır.

Artan rekabet baskısı karşısında, sermaye birikimi yetersiz, kaynak sorunu yaşayan ülkemiz hizmet ve sanayi sektörleri, mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanmak zorundadır. Bu gerçek hem EİM‘lerin toplumsal sorumluluğunu ön plana çıkarmakta, hem de kamu/özel tüm alanlarda EİM uygulamalarının yaygınlaşmasını gerektirmektedir. Ülke kaynaklarının yönetimi ve etkin kullanılması, alınan kararlarda toplumsal kesimlerin ve sürdürülebilirliğin gözetilmesi konularında yapılacak çalışmalarda EİM‘lerin görüş ve önerilerinin alınması sağlanmalıdır.

Kamu ve özel tüm mal ve hizmet üretim alanlarında EİM uygulamalarına yer verilmesini sağlayacak projeler desteklenmeli, EİM istihdamını özendirecek düzenlemeler yapılmalıdır.

Sonuç olarak, aydınlık ve üretken bir gelecek adına, ülke insanının yaşam kalitesinin yükseltilmesinde önemli rolü olan EİM mesleğinin örgütlü etkisini arttırmak için tüm meslektaşlarımızı Oda çatısı altında buluşmaya çağırıyoruz.

TMMOB

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI