II. SERBEST MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE MESLEKİ DENETİM KURULTAYI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 29 Mayıs 2009 Cuma - 10:45 - 30 Mayıs 2009 Cumartesi - 10:45
Yer: İMO KONFERANS SALONU-ANKARA

II. SERBEST MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE MESLEKİ DENETİM KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Şube etkinlik alanlarında düzenlenen yerel kurultaylardan seçilen delegelerin katılımıyla "II. Serbest Müşavirlik, Mühendislik Hizmetleri ve Mesleki Denetim Kurultayı", 29-30 Mayıs 2009 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi.

Kurultay; 18 şube etkinlik alanında 1200 yerel delegenin katılımı ile gerçekleştirilen yerel kurultaylardan süzülen delege eğilimlerinin Merkez Kurultayına taşınması ile Mekanik Tesisat Hizmetleri ve Proje Uygulamaları, AİTM Hizmetleri ve Proje Uygulamaları, Doğalgaz Hizmetleri ve Proje Uygulamaları, Asansör Hizmetleri ve Proje Uygulamaları Oturumları şeklinde dört ayrı oturum halinde düzenlenmiştir.

"Mekanik Tesisat Hizmetleri ve Proje Uygulamaları" oturumu Ahmet Turan DÖRTDEMİR ve Hasan AKALIN başkanlığında 175 delegenin katılımıyla "Mekanik Tesisat Hizmetleri ve Proje Uygulamaları konularında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri" başlığında gerçekleştirilmiş,  42 delege konuya ilişkin görüş ve önerilerini  dile getirmiştir.
"AİTM Hizmetleri ve Proje Uygulamaları" oturumu Mehmet ÖZSAKARYA ve Hakan HAVANCILAR başkanlığında 52 delegenin katılımıyla "AİTM Hizmetleri ve Proje Uygulamaları konularında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri"  başlığında gerçekleştirilmiş, 20 delege konuya ilişkin görüş ve önerilerini  dile getirmiştir.

"Doğalgaz Hizmetleri ve Proje Uygulamaları" oturumu Aytekin ÇAKIR ve Aydın YELKOVAN başkanlığında 92 delegenin katılımıyla Doğalgaz Hizmetleri ve Proje Uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri başlığında gerçekleştirilmiş, 21 delege konuya ilişkin görüş ve önerilerini  dile getirmiştir.
"Asansör Hizmetleri ve Proje Uygulamaları" oturumu İbrahim ÖZÇAKIR ve Engin TURGAY başkanlığında 55 delegenin katılımıyla "Asansör Hizmetleri ve Proje Uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri başlığında gerçekleştirilmiş, 25 delege konuya ilişkin görüş ve önerilerini  dile getirmiştir.

Kurultayda özetle Makina Mühendisleri Odası SMM Yönetmeliği kapsamına giren, özelde mekanik tesisat, asansör, araç imal tadil montaj konuları başta olmak üzere genel olarak mühendislik hizmetlerinin toplum yararı gözetilerek, bilim ve tekniğin gereklerine, yasal kurallara, mesleki davranış ilkelerine uygun olarak yerine getirilmesi, üyeler arasında haksız rekabetin önlenmesi ve tüketicinin korunmasını sağlamak üzere, kamusal bir görev olarak denetlenmesinin Odamızın temel amaçlarından biri olduğu saptamasından hareketle; toplumun güvenliği, sağlığı ve gönenci bakımından gerekli olan yasal düzenlemeler ile uygulamalarına ilişkin görüş ve öneriler genel çerçeveyi oluşturmuştur. Kurultay sonucunda delegelerin eğilimiyle belirlenen aşağıdaki konuların Oda Yönetim Kuruluna önerilmesine karar verilmiştir.
 

SMM HİZMETLERİ KAPSAMINDAKİ ULUSAL MEVZUAT ÇALIŞMALARI İLE BU KAPSAMDAKİ KURUMLARLA İLİŞKİLER

Mekanik Tesisat Hizmetleri Kapsamındaki Ulusal Mevzuat Çalışmaları;
•    İmar kanunu, yapı denetim kanunu ile bu kanunların uygulama usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliklerin önemli eksikliklerinin yanısıra, mevcut haliyle mevzuat karmaşasına da yol açtığı tespiti yapılarak; TBMM  gündeminde yer alan Yapı Kanunu Taslağının,  tasarım, uygulama ve denetim süreçlerini bütünsel olarak değerlendirip, mesleki sorumluluk sigortasını da kapsayacak şekilde mevzuatın tek bir çatı altında toplanmasının sağlanması konusunda Odamız yasa hazırlık  sürecine müdahil olmalıdır.

•    Ülkemizde İmar Kanunu ve Tip İmar Yönetmeliğinin yanı sıra 15 Büyükşehir Belediyesinin 12 tanesinde de Büyükşehir İmar Yönetmelikleri bulunmaktadır. Tip İmar Yönetmeliği ve Büyükşehir İmar Yönetmeliklerinin (doğalgaz,asansör vb.) bir çok teknik konuda farklı düzenlemeleri içerdiği tespiti yapılarak, hazırlıkları süren imar kanunu çalışmalarında ve bağlı yönetmeliklerinde özellikle teknik konulardaki  farklılıkların giderilmesi ve bu konuların ortaklaştırılması gerekmekte olup Odamız bu sürece müdahil olmalıdır.

Asansör Uygulamaları Kapsamındaki Ulusal Mevzuat Çalışmaları;
•    Ülkemizdeki mevcut imar yönetmeliklerinde asansör konusunda farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıkların giderilmesi, imar yönetmeliklerinde bulunmayan asansörün binaya tesis edilmesine ilişkin sürecin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliklerinde tanımlanarak asansör konusundaki SMM hizmetinin asansör firmaları bünyesinde çalışan mühendisler tarafından mı ve/veya serbest çalışan mühendisler tarafından mı yerine getirileceğine dair belirsizliğin en kısa zamanda giderilmesi konusunda Oda Yönetim Kurulu gerekli çalışmaları yaparak ilgili Bakanlıklarla görüşmeler yapmalıdır.

•    Asansör Yönetmeliğinde, halen kullanılmakta olan asansörlerin iyileştirilmesine ilişkin bir yaptırım bulunmamaktadır. Oda, mevcut asansörlerin iyileştirilmesi için Bakanlıkça ilgili yönetmeliklerde düzenleme yapılması için girişimlerde bulunmalıdır.
•    Avan projelerin reel ve uygulanabilir olması için mimari ve statik proje onayında, onay makamınca proje eki olarak istenilmesi ve bunun zorunlu bir uygulama haline getirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Ulusal mevzuat gereği asansör avan projelerin zorunlu olmasına rağmen bazı belediyeler avan projeleri istememektedir. Avan projelerin uygulama projesi olarak tüm belediyeler tarafından istenmesi konusunda Oda Yönetim Kurulunca ilgili bakanlıklar ve belediyeler nezdinde girişimlerde bulunulmalıdır.

•    Asansörlerin yıllık periyodik kontrolleri asansör yönetmeliğinde belirtilmesine rağmen belediyelerde yeterli sayıda mühendis olmaması nedeniyle uygulanmamaktadır. Odamız ve Elektrik Mühendisleri Odası bazı belediyelerle ortak protokoller yaparak bu kontrolleri gerçekleştirmektedirler. Yapılan yıllık periyodik kontroller sonucunda, mevcut asansörlerde imalat ve montajdan, yetersiz bakım ve işletmeden kaynaklanan olumsuzlukların oranının oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir. Asansörlerin bakımının yetkin firmalarca yapılmasının sağlanmasının yanı sıra, ilgili kamu kuruluşları ve yerel yönetimler asansör periyodik kontrollerinin düzenli olarak yaptırılması konusunda daha duyarlı olmalı, denetim süreçlerinde Meslek Odaları ile işbirliğinin arttırılması ve periyodik kontrollere ilişkin idari düzenlemenin ilgili Bakanlık tarafından ivedilikle yapılması sağlanmalıdır.

Doğalgaz Kapsamındaki Ulusal Mevzuat Çalışmaları;
•    Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat kapsamında ülke genelinde sürdürülmekte olan mekanik tesisat uygulamalarında farklılıkların ve hatalı uygulamaların giderilmesi için; endüstriyel ve evsel doğal gaz dönüşüm teknik şartnamelerinin ülke genelinde tek tip hale getirilmesi ve bu hizmetlerin yerine getirilmesinde Serbest Müşavir Mühendislik Büro Tescil Belgelerinin ve her proje için Proje Müellifi Sicil Durum Belgesinin aranması için başlatılan yasal düzenleme çalışmalarının sonuçlandırılması amacıyla TMMOB Makina Mühendisleri Odası, EPDK ve Gaz dağıtım şirketlerini temsil eden GAZBİR'in koordinasyonu ve işbirliği içinde çalışma  başlatılmalıdır.

•    TMMOB Makina Mühendisleri Odası, EPDK ve Gaz dağıtım şirketlerini temsil eden GAZBİR'in oluşturduğu çalışma grubunca endüstriyel ve evsel doğal gaz dönüşüm teknik şartnamelerinin ülke genelinde tek tip haline getirilmesi süreci tamamlanarak bu hizmetlerin yerine getirilmesinde  yetkili mühendislerin, gaz dağıtım şirketlerinin, yerel yönetimlerin, kullanıcının ve cihaz servislerinin sorumlulukları ve sorumluluk süreleri açık olarak yer almalıdır.

•    Ülkemizin doğal gaz kullanılan pek çok yerinde görüldüğü üzere, doğal gaz dönüşüm işi  tamamlandıktan sonra, tüketicinin cihaz ve tesisatlarına periyodik bakım ve kontrol  yaptırmadığı ve bunun sonucunda ölümle neticelenen üzücü olayların gerçekleştiği  gözlemlenmektedir. Bu kapsamda, doğal gaz  kullanılan sistemlerde  bu tür olumsuz durumların yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmalı, doğal gaz yakan cihaz, baca ve tesisatların periyodik kontrol ve denetim işleri tüketici ve bina yöneticilerinin insiyatifine  bırakılmamalıdır. Bu alanda gerekli yasal düzenleme ve ikincil mevzuat  çalışmaları derhal başlatılmalı ve sonuçlandırılmalıdır. Bu alandaki periyodik kontrol ve denetim işlerinin yasal bir çerçeve ile düzenlenerek  zorunlu hale getirilmesi sağlanmalıdır.

AİTM Kapsamındaki Ulusal Mevzuat Çalışmaları:
•    TSE tarafından kullanılan proje teknik belge ve ek sayfaları uygulamada birçok ihtiyacı karşılamaya yetmemektedir. Projede esas alınan TSE 4930 Standardı hesaplarda aranan kriter ve donelere ulaşılmasını sağlayacak şekilde yeniden gözden geçirilmeli, günümüzde mevcut araç tipi, marka çeşitliliği göz önünde bulundurularak, Oda yayınları bu ihtiyacı karşılayacak şekilde yenilenmelidir.

•    AİTM Yönetmeliği kapsamındaki uygulamalarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı(Emniyet Trafik Tescil Şubeleri), Ulaştırma Bakanlığı(Tüv-Turk Araç Muayene Birimleri) ve TSE'nin mevzuatı yorumlama ve uygulama farklılıkları bulunmaktadır. Uygulama farklılıklarının ortadan kaldırılması amacıyla ilgili kurumlar arasında işbirliklerinin geliştirilmesi için çalışmalar başlatılmalıdır.

•    LPG montajı ve tamiratı konusunda yetkisiz fakat isminde LPG ibaresi geçen firmaların, 16 Mayıs 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Piyasa Denetimi ve Gözetim Yönetmeliğine  göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetimleri yapılarak denetimler sonucu uygun olmayan ürünler ve kuruluşlara yaptırımlar uygulanması için yapılan çalışmalar konusunda işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.

ODA SMM YÖNETMELİKLERİ
•    Makina Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında, mesleki yeterliliğin belgelendirilmesi sürecinde uzman mühendislik ön şartı olan staj koşul ve kriterleri daha pratik hale getirilmeli, MMO, staj yeri bulma konusunda üyelere yardımcı olmalıdır. Staj yeri sıkıntısının önüne geçilebilmesi amacıyla, belli büyüklükteki SMM bürolarının stajyer çalıştırmaları için özendirici tedbirler alınmalıdır.

•    Odadan yetki belgesi alan üyelerimizin, belgelendirme programıyla ilgili teknolojik gelişmelerden ve mevzuat değişikliklerinden haberdar olmaları, mesleki gelişimlerinin sürekliliğini sağlamaları ve mesleki bilgilerini güncel tutmaları gerekliliğinden hareketle gerçekleştirdiği mühendislik uygulamalarının gözetimini yapmak amacıyla oluşturulan "Gözetim ve Yeniden Belgelendirme Kriterleri" uygulamaları için, tüm Şube ve Temsilciliklerde etkinliklerin ücretsiz düzenlenmesi ve etkinliklerin üyelere duyurularının yapılması sağlanmalıdır.

•    MMO Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret Yönetmeliği hükümlerine göre asgari ücret belirlenmesinde kullanılan parametrelerin mekanik tesisat alanındaki ürün ve hizmet üretimine ilişkin tasarım ve uygulama süreçlerindeki gelişmeler, odalar arası ortak mesleki denetim uygulamaları (OMDU) gözetilerek yeniden düzenlenmesi konusunda TMMOB düzeyinde çalışma yapılmalıdır.

•    Yönetmeliklerimizde yer alan yapı sınıfları, yaklaşık 25 yıl önce belirlenmiştir. Günümüzde yaşam tarzı, dolayısıyla konfor anlayışı değişmiştir. Buna bağlı olarak üretilen yapılar da 25 yıl öncesine göre farklılık göstermektedir. Odamız tarafından halen kullanılmakta olan sınıflandırma tablosu üretilen projelerin sınıflandırılması için uygun değildir.(Ülkemizde yapı kodlarının olmaması ayrı bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Dolayısıyla yapı sınıflarının yeniden düzenlenmesi bir ihtiyaçtır.) Günümüz koşullarına cevap vermeyen yapı sınıfları konusunda Makina Mühendisleri Odası bir çalışma yapmalı, bu çalışmanın Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odaları tarafından da yapılması sağlanarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na iletilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Benzer bir durum İşyeri ruhsat projeleri içinde geçerli olup Makina Mühendisleri Odasınca çalışma yapılmalıdır.

•    MO,İMO,MMO ve EMO tarafından yapılmakta olan TUS uygulama ve denetimlerinin aynılaştırılması amacıyla denetimlerin usul ve yöntemlerini belirlemek üzere TMMOB' nin ortak bir yönetmelik uygulamasına gerek olduğu tespitinden hareketle ilgili Odalarca ortak yönetmelik çalışmasının  yapılması için TMMOB düzeyinde çalışma başlatılması için ilişkiye geçilmelidir.  

•    Mekanik tesisat teknik uygulama sorumluluğu hizmetlerinin nitelikli, yapıların onaylı proje ve ekleri ile yapı ruhsatı ve eklerinde belirtilen koşullara, yürürlükteki kanun, imar planı, ilgili yönetmelik hükümleri, Türk standartları, bilimsel kurallar, teknik şartnameler, fen, sanat ve sağlık kurallarına ve tüm mevzuat hükümlerine Odamız serbest müşavirlik ve mühendislik hizmetlerine ve  asgari ücretlerine uygun olarak yürütülmesi,  teknik uygulama hizmetine ilişkin ilişkilerin tanımlanması, meslektaşlar arasında haksız rekabetin önlenmesi, fenni mesuliyet hizmetinin TMMOB Makina Mühendisleri Odasınca mesleki denetiminin yapılması ve sicil kayıtlarının tutulması amacıyla Odamız tarafından bir yönetmelik hazırlanmalıdır.

•    TUS  Uygulamalarının takibi için  Oda Merkezi tarafından TUS takip programı yapılmalı, SMM nin üstlenmiş olduğu TUS her şube tarafından görülebilmelidir.

•    SMM'ler, Serbest Mühendislik Müşavirlik Hizmetlerinin yürütülmesinde proje çizim ve hesaplarında kolaylaştırıcı işleve sahip olan programları büyük ücretler ödeyerek  yurt dışından almaktadırlar. Makina Mühendisleri Odası'nın bu programları hazırlatıp düşük bedeller karşılığında üyelerine verebilmesi, ya da yurt dışından temin ederek üyelerinin kullanımına sunması konusunda Odamız tarafından çalışmalar yapılmalıdır.

•    Doğalgaz iç tesisat dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren firmalara, Türkiye genelinde  SMM Büro Tescil Belgesi alması zorunluluğunun getirilmesi ve Makina Mühendisleri Odasının, bu konuda ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunarak, bu alanda gerçekleştirilen mühendislik ve projelendirme hizmetlerinde, "TMMOB Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği" ile "TMMOB Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri Asgari Ücret Yönetmeliği"  hükümlerinin ülke genelinde uygulama zorunluluğunun  getirilmesi  konusundaki  çalışmaları kararlılıkla devam ettirmelidir.

•    MARTOY-MOTOY-TORTOY ve AİTM kapsamında faaliyet gösteren ve proje çizen firmaların Büro Tescil Belgesi alabilmesi için bürolarda çalışan makina mühendislerinin en az %51 şirket ortağı veya şirket sahibi olması zorunlu hale getirilmeli, eğer firma imalat veya tadilat yapıyor ise yani sadece tadilatını yaptığı araçların projelerini çizmek koşulu ile mühendislerin ücretli olarak çalışabilmesi için düzenlemeler yapılmalıdır.

•    TUV-TURK Araç Muayene İstasyonlarında ve Trafik Tescil Şubelerinde sorunlar yaşanmakta olup , SMM evraklarının yılbaşı vizeleme işlemi sırasında oluşan süre kaybının giderilmesi için (dört adet vize onay hanesinin dolduğu durumlarda evraklar merkeze gönderilerek yenilenmektedir) özellikle AİTM ve Araçların LPG' ye dönüşümü belgelerinin yenilenmesinde merkezi düzeyde çalışmalar yapılması ve ilgili kuruluşlarla konunun biraz daha esnetilmesi için girişimlerde bulunulmalıdır.

•    Odamız SMM yönetmeliğine uygun olarak tam gün esasına göre çalışması gereken yetkili mühendisler hem Odanın belirlediği asgari ücretin altında bir aylıkla çalışmakta, hem de firmaya gitmeksizin hizmet sunmaktadırlar.Yetkili mühendislerin LPG dönüşüm firmasında  tam gün esasına göre çalışmamaları, mühendislik bilgilerinden yoksun kalarak gelişmemelerine, piyasada proje satışı gibi bir soruna yol açmalarına, firmalar arasındaki rekabet dengesinin bozulmasına neden olmaktadır. Bu sorunların ortadan kaldırılması, SMM'lerin Odanın belirlediği asgari ücreti almaları ve tam gün esasına göre çalışmalarını sağlamak üzere Odamız tarafından yöntemler geliştirilmeli, bu konudaki Oda denetimleri arttırılmalıdır.

ODA MESLEKİ DENETİM UYGULAMALARI
•    TMMOB Serbest Müşavirlik Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri ve Büro Tescil Belgesi Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yapı üretim sürecinde proje müellifi ve teknik uygulama sorumlusu olarak görev alan mimar, inşaat, makina, elektrik mühendislerinin ortak mesleki denetim uygulamalarını (OMDU) gerçekleştirmesi amacıyla odalar arasındaki uygulama birliğinin sağlanması için TMMOB nezdinde Oda Yönetim Kurulunca girişimlerde bulunulmalıdır.

•    TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilen hizmetlerin ve bu hizmetlerin gerçekleşmesinden doğan sorumlulukların toplumu, doğayı, çağımızı ve geleceğimizi doğrudan etkilediği tespitiyle, bu hizmetlerin bütün şube, temsilcilik ve mesleki denetim bürolarımızda aynı standartta, TMMOB Mesleki Davranış ilkelerine uygun, haksız rekabeti önleyecek şekilde Ülke genelinde etkin ve yaygın olarak gerçekleştirilmesi amacıyla mesleki denetim uygulamalarının düzenlenmesi konusu 2007 yılında yapılan SMM Kurultayında görüşülmüş uygulama birliği konusunda karar alınmıştır. Bu gün Odamızca gerçekleştirilen hizmetlere ilişkin tespit edilen asgari uygulama standartlarının sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi için mesleki denetimde çalışan teknik görevlilerin eğitimlerine süreklilik kazandırılması amacıyla OYK düzeyinde program yapılmalıdır.

•    Makina Mühendisleri Odası'nın tüm birimlerinde yürütülen mesleki denetim hizmetlerinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Oda merkezince periyodik olarak düzenlenen teknik görevli eğitimlerinin devamlılığı ve asgari proje mesleki denetim kontrol kriterlerini içeren "Proje Hazırlama ve Mesleki Denetim Esasları" kitapçığının uygulamalarda kullanılmak üzere  SMM'lere  dağıtılması, SMM'lerin bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.

•    Asansör uygulama projelerinin mesleki denetimi esnasında, bünyelerinde makina ve elektrik mühendisi bulunduran firmaların asansör montaj faturası veya asansör yaptırıcısı ile imzalanan sözleşmenin birisini Oda birimine sunması durumunda proje onayının yapılması sağlanmalıdır.

•    Bazı belediyelerin halen uygulamakta olduğu asansör proje onaylarında,  Elektrik veya Makina Mühendisleri Odasından birinin onayını yeterli görmeleri uygulamasının önüne geçilmelidir.

•    SMM yönetmeliğinde; asgari ücretlerin uygulanmasıyla meslektaşlar arasında haksız rekabetin önleneceği, bu ücretlerin alınmasının sağlanması da fatura denetiminden geçtiği belirtilmiştir. Bu nedenle Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği'nin 8b, 9a, 9a-1, 9a-3 vb. maddelerdeki makbuz, fatura ve sözleşme ifadeleri yer almıştır. Bu yolla tasarımın kalitesinin yükseltilmesi de amaçlanmıştır. Yapı sürecinde yer alan diğer TMMOB birimlerinde fatura denetimi uygulamasının olmaması MMO üyelerinin sıkıntılarını daha da artırmaktadır.  SMM Fatura denetimi uygulamasının sıkı bir şekilde uygulandığı son iki yılda fiyatları ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlar belirlemiştir. Diğer disiplinler ücretlerini aldıkça faturalarını kesmekte, mekanik tasarımcılar ise almadıkları ücretlerin faturalarını keserek, hem vergi yükleri, hem işverenle muhasebe sorunları ve daha kötüsü damgalanmış faturalarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Tasarım tek aşamalı bir iş olmadığı gibi yapılan bir işin ücretinin ne zaman alınacağı da sözleşmelerde belirlenir. Bu nedenler göz önüne alınarak ilgili maddeler üzerinde çalışma yapılmalıdır.

ODA MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ (MİEM) ÇALIŞMALARI
•    Mühendis yetki belgelerinin gözetimine ilişkin kriterlerin yerine getirilmesi için, yeni teknolojileri tanıtan ve nitelik geliştiren eğitimler, MMO tarafından yılda en az 4-5 defa düzenlenmeli, eğitimler ücretsiz ve sınavsız olmalıdır. Ayrıca tüm şube etkinlik alanlarında öncelikle şube üyelerinin katılımını sağlamak hedeflenmelidir. Gözetim kriterleri kapsamındaki etkinlikler en kısa zamanda oluşturularak bu sektördeki üyelerimize gerek Oda gerekse şube yayınları ile düzenli olarak duyurulmalıdır.

•    Asansör sektöründe çalışan SMM'lerin projelere attıkları imzalarla ne gibi sorumluluklar üstlendikleri hakkında bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. Bu konuya yönelik bilgilendirmeler, MİEM eğitimlerinde ve MİEM gözetim kriterleri kapsamında yapılacak bilgilendirme toplantı ve seminerleri gibi etkinliklerde yapılmalıdır.  

•    Günümüzde her alanda olduğu gibi asansör teknolojileri alanında da çok hızlı bir gelişme ve değişim yaşanmaktadır. Bu gelişmelere uyum sağlamak, ürün ve hizmet kalitesini arttırmak, rekabet edebilme gücünü sürekli olarak sağlayabilmek için sektörde bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip nitelikli insan gücüne gereksinim vardır. Nitelikli insan gücü sağlamak konusunda üniversiteler, ara teknik eleman yetiştiren okullar ve meslek odalarına önemli görevler düşmektedir. Üniversitelerin ilgili bölümlerinde Asansör Teknolojisi seçmeli ders olarak yer almalı, meslek liselerinde ve meslek yüksek okullarında bu alandaki ders sayıları arttırılmalıdır.

•    Trafik Tescil Şube Müdürlüklerinde makina mühendisi istihdam edilmesi konusunda, Makina Mühendisleri Odasının ilgili kurumlarla görüşmeler yapması, bu süreç sonuçlanana kadar Trafik Tescil Şube Müdürlüklerinde çalışan memurlara Oda tarafından eğitim verilmelidir.

•    MİEM tarafından düzenlenen Araçların LPG'ye Dönüşümünde Mühendis Yetkilendirme eğitimlerinin niteliğinin, kurs süresinin arttırılması ve pratik eğitimlere daha fazla süre ayrılması konusunda Odamız düzenleme yapmalıdır. Özellikle LPG dönüşüm sektöründe hızla gelişen teknolojiye, yetkilendirme eğitimlerinin de uyumu sağlanmalıdır. Daha önceden yetki almış SMM'li mühendislere  ara eğitimler düzenlenerek bilgilerinin güncellenmesi sağlanmalı, LPG sektöründe yetkili firmalarda çalışan usta ve yardımcı elemanlara Odamız tarafından eğitimler verilmelidir.

SMM HİZMETLERİ KAPSAMINDAKİ PROJE,TASARIM VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLARIN TESPİTİ  ASANSÖR UYGULAMALARI VE PROJELENDİRME;

Asansör ve Asansör Avan Proje Uygulamaları
•    Asansör projelendirme ile ilgili usul ve esaslar ilgili meslek odaları olan Elektrik Mühendisleri Odası ile Makina Mühendisleri Odası'nca yayınlanan  yönetmelikler ile düzenlenmiştir. Birçok esas ve düzenleme iki Oda arasında ortaklaştırılmış olmakla birlikte aynı sektörde aynı işi yapan mühendisler için Odalarca belirlenen asgari ücretlerin farklı olduğu tespitinden hareketle aynılaştırılması konusunda çalışma yapılması vurgulanmıştır.

•    Bazı Oda birimlerinde belediyeler ile yapılan protokoller çerçevesinde asansör ruhsat denetimleri belediye adına Odamız tarafından yapılmaktadır. Bu uygulamanın yaygınlaştırılması için, etkinlik alanımızdaki illerde belediyeler ile görüşülerek asansör işletme ruhsatının Odamız aracılığıyla verilmesi sağlanmalıdır.

•    Asansörlerin ilk denetimleri belediyelerce veya valiliklerce yapılarak ruhsat verilmekte, Odalarımız ise ancak yapılan protokoller çerçevesinde ruhsatlandırma süreçlerinde devreye girebilmektedir. Oysa ülkemizde çok sayıda iskansız bina bulunmakta ve bu binaların asansör denetimleri yasal boşluklar nedeniyle yapılamamaktadır. Bu durum, birçok binadaki asansörlerin topraklamasız, emniyetsiz ve fren tertibatı bulunmaksızın çalışması anlamına da gelmektedir. Bu binalara ve denetimsiz asansörlerine yönelik çalışmaların yapılması konuya ilişkin raporların hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi sağlanmalıdır.

SEKTÖREL UYGULAMALAR VE SORUNLAR

Asansör Uygulamaları ve  Sektörel  Sorunlar ile  Çözüm Önerileri;
•    Asansör bakımının yetkili firmalar tarafından yapılmasının sağlanması konusunda Odamız girişimlerde bulunmalı, bakım ve periyodik kontroller konusunda apartman yönetimlerinin eğitimlerle bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır.

•    Engelli standartlarına uyum, bir ülkenin çağdaşlığının ve insana verdiği değerin  göstergesidir. Engelliler, yaşlılar ve hamileler başta olmak üzere tüm kesimlerin yapılarında, sokaklarında, iş yerlerinde rahatça hareket edebildiği bir ülkede yüksek bir yaşam kalitesine sahip olunabilir. Engelli insanların kullanabilmesi açısından  asansör kabinlerinin ölçülendirilmesinde ve kullanım kolaylığı sağlayacak kabin içi aksesuarların tasarımı konusunda sektörde çalışan meslektaşlarımızın bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.

•    AB Teknik Mevzuatının uyumlaştırılması, standartlara uygun üretim ve haksız rekabet koşullarının giderilmesi konularının sektörün ilk gündem maddelerini oluşturmasına karşın mevcut sorunların çözümüne ilişkin etkin koordinasyon zeminlerinin istenilen oranda yaratılamadığı ve/veya değerlendirilemediği saptanmıştır. Bu nedenle öncelikle Bakanlık, Üniversite, TMMOB'ye bağlı Meslek Odaları ve Sektör Derneklerinin sürekli işbirliği ortamının geliştirilmesi sağlanmalıdır.

Araç Projelendirme Uygulamaları ve  Sektörel  Sorunlar ile  Çözüm Önerileri;
•    28 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe giren AİTM Yönetmeliğinde Münferit Araç Uygunluk Belgesinde, imalatçı/ tadilatçı firma için kaşe imza bölümü açılmıştır.  Projenin sadece proje müellifi SMM tarafından imzalanması konusunda ilgili Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunulmalıdır.

•    LPG dönüşüm ekipmanlarının satışı kontrol altına alınmalıdır. Bilindiği üzere araçlara LPG dönüşümü yapabilmek için MMO ve TSE'den Yetki Belgeleri almak gereklidir. Fakat uygulamada Yetki Belgesi olmayan firmalar LPG dönüşümü yapmakta ve gerekli ekipmanları distribütör firmalardan temin etmektedirler. Kamunun can ve mal güvenliğini korumak adına, distribütör firmaların malzeme satışı yaptığı yerlerden SMM olma şartı aramaları gerekir. Başka bir deyişle LPG ekipmanlarını satın alabilmek için SMM olunma koşulu aranması konusunda ilgili Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunulmalıdır.

•    Projelendirme bir işin nasıl uygulanacağıdır. Yapılacak işte proje birinci aşama, uygulama ve projenin uygulamaya uyumu sonraki aşamalardır. Projelendirme yapılırken aracın teknik özelliklerini bilmek yeterlidir. Araç projelendirmede de mekanik tesisat projelendirmelerindeki  gibi il sınırı olmaması, TUS uygulamasının başlaması, TUS' un aracın bulunduğu ilde yapılması, TUS ücretinin Oda tarafından belirlenmesi için çalışma başlatılmalıdır.