IX. Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi Gerçekleştirildi.

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Denizli Şubesi

Odamız adına Şubemiz yürütücülüğünde düzenlenen, IX. Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi, Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde 26-27-28 Eylül 2019 tarihlerinde başarıyla gerçekleştirildi.

Kongrenin açılış konuşmaları MMO Denizli Şube Başkanı Prof.Dr. Harun Kemal Öztürk, MMO Yönetim Kurulu BaşkanıYunus Yener ve Denizli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen tarafından yapıldı.

 

Bu yıl ana teması “Teknolojik dönüşüm ve bakım mühendisliği” olarak belirlenen IX. Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi’nde üç gün boyunca bilimsel ve teknolojik araştırma oturumları, seminerler, kurslar, paneller ve forumlar aracılığıyla; konusunda uzman olan kişiler, firmalar ve akademisyenler bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

 

BTKS 2019'da toplamda 34 firma sergi açarken alanında uzman akademisyerlerce 71 bildiri sunuldu. Toplamda 19 seminer düzenlenirken; 3 adet kurs açıldı. 

MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, açılış konuşmasında şöyle konuştu:

 

“TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dokuzuncu Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi’ne hoş geldiniz. 

65 yıl önce kurulan Odamız, çağdaş, demokratik, üreten, mühendislik bilimleri ve uygulamalarını geliştiren, sanayileşen, hakça paylaşan bir Türkiye yaratılmasına katkıda bulunacak çalışmalar yapmayı temel amaç olarak benimsemiştir. Örgütlü üyelik temelinde yürüttüğümüz çalışmalarda meslek alanlarımızın korunması, geliştirilmesi, bilimsel-teknik gerekliliklerin yerine getirilmesi,  kamu ve ilgili sektörler ile iletişimi sağlamaya yönelik platformlar oluşturuyor, oluşan görüşleri ilgili yerlere ulaştırmada takipçi bir tutum izliyoruz. 

Odamız diğer bütün uzmanlık alanlarımızla ilgili dallarda olduğu gibi bakım teknolojilerine yönelik olarak da geliştirici çalışmalarda bulunmayı temel görevlerimizden biri olarak görmekte, Bakım Teknolojileri Kongreleri de bu çerçevede, 16 yıldır gelenekselleşmiş olarak düzenlenmektedir. Alanında en kapsamlı, en nitelikli etkinlik olan bu kongre ile Odamız, sanayi ve hizmetler alanının görünmeyen bir yüzüne ışık tuttuğu için siz değerli akademisyen, meslektaş ve uzmanlarla birlikte haklı bir gururu paylaşmaktadır. 

Ülkemiz açısından makina ve üretim ara girdilerinde dışa bağımlılığın ve işletme maliyetlerinin arttığı, teknolojideki gelişmelerin takibinin vazgeçilmez olduğu, rekabetin uluslararası planda kızıştığı günümüzde, makina ve tesislerin arızasız, sorunsuz, verimli, uzun ömürlü çalıştırabilmesi, doğru ve planlı bakım yaklaşımı ile olanaklıdır. 

“Fiziki varlıkların mümkün olan en yüksek verimle işlevlerini sürdürmelerini sağlamak için gerekli düzeltmeleri ve geliştirmeleri uygulamak amacıyla gerçekleştirilen hizmetlerin bütünü” olarak tanımlanan bakım uygulama ve yönetimi, bu varlıkların arızi bakımlarını asgariye indirirken gerekli koruyucu ve önleyici faaliyetleri planlı bakım yaklaşımı ve optimum maliyetlerle yürütmeyi hedefler. Bu sayede can ve mal güvenliği ile çevreye yönelik riskler azaltılırken, kurum üretkenliğinin artırılmasına katkı sağlar. 

Ülkemizde bakım faaliyetlerine harcanan kaynağın Gayri Safi Yurtiçi Hâsılanın yaklaşık olarak yüzde 1’i civarında olduğu dikkate alındığında bakımın başlı başına bir ekonomik faaliyet olduğu; Bakım Mühendisliği ve yönetimi konularında atılacak adımlar ve getirilerinin hiç de azımsanmayacak bir boyutta olduğu görülmektedir. 

Bilindiği üzere mühendislerin bir bölümü, tesis ve işletmelerde “bakım mühendisi” olarak çalışmaktadır. Bir işletme veya sistemin güvenirliği, bakım mühendisliği, “güvenirlik mühendisliği” gibi yeni terimlerle de tanımlanabilmektedir. 

“Bakım Mühendisliği” konusunda taraflarca ortak bir dil geliştirilmesi ve eğitimin sürekliliği, tartışılmaması gereken konulardır. Bakım mühendisi ve her kademedeki bakım personeli, teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak sürekli olarak eğitilmeli, mesleki gelişime önem verilmelidir. 

Bakım konusundaki çalışmaların kavramlaştırılması, etkinleştirilmesi, yaygınlaştırılması, sürekliliğinin sağlanması ve uygulanması için gerekli mesleki eğitim faaliyetleri yerel ve merkezi yönetimlerce desteklenmelidir. 

Bu gereklilikten hareketle Odamız, tüm mesleki uygulama alanlarımızda ve makina mühendisliğinin temel fonksiyonlarından biri olan bakım alanında çalışacak üyelerimizin alanlarında yeterli bilgi ve deneyime sahip olması gerektiğini savunmaktadır. 

Odamız, lisans eğitiminin meslek içi ve hizmet içi eğitimlerle desteklenmesini ve yaşam boyu eğitimi zorunlu görmektedir. Bu nedenle bakım teknolojileri alanındaki yayın eksikliğini giderecek birçok kitap yayımlıyor ve eğitim çalışmalarımız kanalıyla düzenlediğimiz seminer ve kurslarla üyelerimizi bilgilendiriyoruz. Bunlara ek olarak; Temmuz eğitim kataloğumuzda yayınlanan ve kısa bir süre içerisinde eğitimlerine başlayacağımız “Bakım Mühendisi Yetkilendirme Eğitimi” ile bu alandaki bir eksiklik de Odamızca giderilecektir. Belgelendirme faaliyetleri için Oda merkezinde oluşturduğumuz Personel Belgelendirme Kuruluşumuz ilgili AB standardı kapsamında TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. Böylece düzenlenen belgelerin uluslararası tanınırlığı konusunda önemli bir adım atılmıştır. 

Odamız; bakım bilincinin işletmeler ve sanayide yerleşmesi, bakım ile diğer birçok konu arasında bağ kurmak gerektiğine inanmaktadır. Bizce bakım faktörü, yalnızca üretim açısından ele alınmamalı, bağlantılı olduğu bir sistemin verimliliği ve sürekliliğinin sağlanması için bakım yönetim sistemlerinin yürürlüğe girmesi, işçi sağlığı, iş güvenliği, enerji verimliliği, çevre vb. faktörler açısından da önemsenmelidir. Örneğin bakımlı bir tesiste iş kazaları minimum seviyede olacaktır. İş kazaları ve iş cinayetlerinin arttığı, ölümlü iş kazalarında Avrupa’da ilk sırada bulunan ülkemizde bakım esprisinin ilgili bütün taraflar açısından önemsenmesi gerekmektedir. Sistemlerde oluşan arızalar ve aksaklıklar nedeniyle büyük mal ve can kayıplarıyla birlikte çevre felaketleri de oluşabilmektedir. İşletmelerin sürekliliğinin sağlanması açısından bakım büyük önem kazanmıştır ve bu alanda eğitilerek belgelendirilmiş Bakım Mühendisi ve personeline her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. 

Kısaca, denetim mekanizması olmadan bakımsız bir makina veya sistemden dolayı gerçekleşen kazaların, can, mal ve iş kayıplarının önlenmesi olanaksızdır. Dolayısıyla bakımlı bir sistemi işletmek, insan, toplum, kamu çıkarını gözetmenin temel ilkelerinden biri olmalıdır. 

Dünyayı saran krizin ülkemize yansımaları ile Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları, daha özelde imalat sanayi ve makina imalat sanayinin sorunları iç içe geçmiştir. Sanayi genelinde öz kaynaklardan çok ithal kaynaklar girdi olarak kullanılmaktadır. Küresel güçlerin dayattığı işbölümü ile fason üretim ve taşeronlaşma egemen olmuştur. Kaynak tahsisinin iç ve dış piyasalar yoluyla sağlandığı bir model ve bunun olanaklarının giderek sınırlandığı bir durum söz konusudur. 

Sanayimizdeki hâkim yapının yüzde 98 ile küçük ve orta boy işletme-KOBİ niteliğinde olduğu gözetildiğinde firmaların ayakta kalabilme mücadelesi sanayideki tahribatla birlikte güçleşmekte, yeni bir strateji ile olumlu bir yapılanma dahi giderek olanaksız hale gelmektedir. 

Günümüz işletmelerinin küresel rekabete ayak uydurabilmeleri, maliyetlerini minimize etmeleri ile olanaklıdır. Bakımın bu denklem içindeki yeri, pro-aktif düşünceyle oluşturulan kestirimci bakım kavramıyla tanımlanmaktadır. Bakımcımız; makinenin bakımını planlamanın yanı sıra makinayı oluşturan parçaların ömürlerini de takdir etmek zorundadır. Kestirimci bakımda bakımcının en yakın desteği makine kullanıcısının da bakım operasyonlarında görev alması ve otonom bakım uygulamalarıyla olanaklıdır. 

Makro planda sorunların çözümü için yatırımlar artırılmalı, serbestleştirme-özelleştirme uygulamalarıyla ithalat politikaları gözden geçirilmelidir. Yerli yatırımcı özendirilmeli ve korunmalı, katma değeri yüksek ileri teknoloji isteyen alanlara yapılacak yatırımlar desteklenmeli, kamunun ekonomideki yönlendiriciliği ve planlama-kalkınma yönelimi yeniden benimsenmelidir. 

Sanayinin fason yapısı değiştirilmeli; yerli girdi oranını yeniden artıran, kredi mekanizmasını KOBİ’lere yönelik olarak yaygınlaştıran, istihdamı ön plana çıkaran, bölgeleri de içeren, eksenine insanlarının mutluluk ve refahını, sosyal devlet anlayışını oturtan, öz kaynak ve birikimlerimize, bilim ve teknoloji politikalarına dayalı bir sanayileşme ve kalkınma planı uygulamaya konulmalıdır. 

Bakım alanında da:  

⦁ Yalnızca arızaya müdahale etmek şeklinde anlaşılan Bakım Mühendisliği anlayışı terk edilmeli, mühendis istihdamı ve üretkenliği sağlanmalı, önleyici faaliyetler sistematik nitelikli olmalıdır. 

⦁ MMO, üniversiteler ve sanayi işbirliğiyle bakım ve bakım mühendisliğiyle ilgili bilgi gereksinimine, özellikle pratiğe yönelik yayınlar artırılmalıdır. 

⦁ Üniversitelerin müfredatlarında alanın pratik ihtiyaçlarını karşılayacak geçişler yapılmalıdır. 

⦁ Bakım çalışmalarını “maliyet unsuru” olarak gören anlayış terk edilmeli; kuruluşlar güvenliğe ve üretime dair riskleri en aza indirecek planlı ve kontrollü bakım politikaları geliştirmelidir.

⦁ Tüm makina ve cihazların bakımlarının kayıt altında tutulduğu ve denetlendiği, bunun, alanın ehli olan uzmanlarca yapılması gerektiği, İş Yasası’na bağlı olarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerde bu kontrollerin “TMMOB’ye bağlı ilgili meslek odalarınca yapılması” ibaresi mutlaka yer almalıdır. 

Sözlerimi bitirirken, Dokuzuncu Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi’nde oturumlarda bildiri sunacak, panel, seminer ve kurslarda yer alacak konuşmacılara, delege ve izleyiciler ile katkıda bulunan Pamukkale Üniversitesi ve bütün kurum ve kuruluşlara, Odamız adına kongrenin gerçekleştirilmesini sağlayan düzenleme, danışma ve yürütme kurulları ile kongre sekretaryasına, Denizli Şubemizin Başkanı, Yönetim Kurulu ve çalışanlarına, Oda Yönetim Kurulu ve şahsım adına içtenlikle teşekkür ediyor, etkinliğimizin başarılı geçmesini diliyor, saygılarımı sunuyorum.”

 

MMO Denizli Şube Başkanı Prof. Dr. Harun Kemal Öztürk açılışta şöyle konuştu:

 “Hepinizi şahsım ve Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi adına saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün burada 9. Uluslararası Bakım Kongresi ve Sergisi’nin açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi olarak 2003 yılında başlattığımız ve iki yılda bir düzenlediğimiz Bakım Kongresi 16 yıldır kesintisiz olarak ve daha güçlü, daha etkin, daha verimli ve daha yoğun katılımla devam ediyor. 

Bakım konusu insanlık tarihi kadar eskilere dayanmaktadır. Avcı-toplayıcı dönemde de insanlar av aletlerinin bakımına önem vermişlerdir. Tarım toplumuna geçiş sonrasında da bakım önemini korumuş, tarımda kullanılan aletlerinin imalatının zorluğu nedeni ile imalatından çok daha fazla bakıma önem verilmiştir. 

Sanayi devrimi ve sonrasında ise makinalarda meydana gelen arızalar ve bunların yıkıcı etkileri nedeni ile bakım çok daha fazla önem kazanmıştır. Bakım yapılmayan makinalarda meydana gelen arızalar nedeni ile oluşan kazalar ve bunların sonucunda meydana gelen can ve mal kayıpları bakım konusunu daha ciddi bir şekilde ele almayı gerektirmiştir. Günümüzde bakım çok daha önemli bir hal almıştır. Bakım konusundaki mühendislik ve eğitim çalışmaları çok yoğun olarak yapılmaktadır. 

Yapılan çalışmalar göstermiştir ki, bakım gereksinimlerinin karşılanması için gelişmekte olan ülkeler Gayri Safi Yurtiçi Hasılalarının yüzde 1,5 ile yüzde 3,3’ü arasında bir harcama yapmaktadırlar. Ancak gelişmiş ülkelerde bu oran %1’ler veya altına kadar düşmektedir. Türkiye’nin 2018 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasılalarının 766 Milyar Dolar olduğu düşünüldüğünde bunun 11.5 Milyar ile 25.5 Milyar dolar arasında olduğu kolayca hesaplanabilir. Bugünkü kurdan hesaplandığında Türk Lirası olarak 66 Milyar ile 150 Milyar Liraya denk gelmektedir. Bu oldukça yüksek bir değerdir. Bakım giderleri %1’e düşürüldüğünde bu değer 40 Milyar veya altına düşürülebilecektir. 

Makine Mühendisleri Odası kurulduğu 1954 yılından bu yana, geride bıraktığımız 65 yıldır meslek ahlakını ön planda tutarak, sürekli olarak meslektaşlarımızın haklarını korumayı, bilgi ve deney birikimlerini toplum yararına olacak şekilde hizmete dönüştürmeyi bir görev olarak benimsemiştir. Bugün Makine Mühendisleri Odası 125.000 üyesi ile her geçen gün daha büyük hedeflere ulaşmak gayreti içinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi olarak biz de, Denizli, Aydın, Muğla ve Uşak İlleri ile Nazilli, Marmaris, Milas, Fethiye ve Bodrum İlçelerindeki Temsilciliklerimizde toplam 4000 üyemiz ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Meslektaşlarımızın ve toplumun hak ve menfaatlerini, herkese ve her güce karşı dimdik durarak savunuyoruz. En büyük gücümüz üyelerimiz ve örgütlülüğümüzdür. 

Bakım daha tasarım aşamasından başlayarak ele alınması gereken bir konudur. Bu nedenle tasarım aşamasından başlayarak imalat ve işletme süreçlerinde de bakım konusunun bir mühendislik problemi olarak ele alınması gerekir. Bu nedenle de Kongre Düzenleme ve Yürütme Kurulu olarak, IX. Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisinin ana temasını "Teknolojik Dönüşüm ve Bakım Mühendisliği" olarak belirledik.

Kongremizin, çağdaş bilgi ve teknolojinin etkin şekilde tartışıldığı bir platform olma niteliğinin yanı sıra Bakım Mühendisliği Meslek Disiplinin gelişmesi ve kurumsallaşması yönündeki çalışmalara da ivme kazandıracağına inanıyoruz. Yeni teknolojiler ve uygulamalar konusundaki çalışmaların sunulacağı kongremizin, teknolojik yeniliklerin ve çağdaş uygulamaların ülkemize kazandırılması konusunda çok önemli rolü olacağını düşünüyoruz.

Bugün burada başlattığımız Kongremizde 3 gün süresince 70 adet bildiri sunulacak ve tartışılacak, konularında uzman kişiler tarafından 19 adet seminer, 3 adet kurs ve 1 adet panel gerçekleştirilecektir. Ayrıca 27 adet firmaya ait ürün ve faaliyetler de, sergi salonunda kongremize katılan delege ve ziyaretçilere tanıtılacaktır.

Bu kongre uluslararası bir kongre ancak kökleri Denizli’de. Bu kongreyi Denizli’deki odalarla, belediyelerle, ülkemizin çeşitli üniversiteleriyle ve en önemlisi üyelerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Denizli Sanayi Odası, Denizli Ticaret Odası, Denizli İhracatçılar Birliği, Denizli Organize Sanayi Bölgesi geçmişte olduğu gibi bu yıl da kongreye destek oldu, katkı verdi. Kentimizin Üniversitesi her zaman olduğu gibi Rektörü ve Fakülte Dekanları ile her konuda yardımcı oldu kapılarını sonuna kadar açtı. Ülkemizin değerli üniversitelerinden Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi’nin çok kıymetli destekleri oldu. Merkez ilçe belediyelerimiz Merkezefendi Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi bizlere güç verdi. Sponsor firmalar ve sergi açan firmalar hep bizim yanımızda durdu destek oldular. Üyelerimiz bizi hiç geri çevirmedi, her konuda katkılarını sundular. 

Kongre sekreteri, Kongre Düzenleme ve Yürütme Kurullarında yer alan bütün arkadaşlarımız kongrenin başarısı için olağan üstü çaba gösterdiler. Şüphesiz bu kongrenin başarısı; emek eden, katkı veren herkesin başarısıdır. Bu kongrenin başarısı Denizli’nin başarısıdır. Bu kongrenin başarısı üniversitenin, odaların ve adını sayamadığım kongrenin başarısı için çalışan arkadaşlarımızın ve kongreye bildirileri ile katılan ve katkı sunan bilim insanlarının başarısıdır. Buradan sizlerin aracılığı ile katkı veren herkese odam, kongre düzenleme ve yürütme kurulu ve üyelerim adına teşekkür ediyorum. Ve tabi ki sizlere bu salonda bulunan herkese, kongreye katılımınız ve verdiğiniz destek için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerin verdiği destek ve sizlerin verdiği katkı ile ancak biz bu kongreleri başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Sağ olun iyi ki varsınız.

Tüm bu duygu ve düşüncelere ek olarak; Kongre ve Sergi’nin varoluşuna katkıda bulunan bildirileri sunacak yazarlara, kurs ve seminerleri verecek konusunda uzman arkadaşlarıma ve sunumlara katkıda bulunacak delegelere de teşekkür ediyorum. IX. Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi’nin Bakım Sektörüne, bu sektörde çalışan teknik personele, Denizli’ye ve ülkemize yararlı olması dileğiyle; hepinizi TMMOB Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi adına saygıyla selamlıyorum.”

 

Kongredeki sunumlar, görüş ve tartışmalar ışığında oluşturulacak olan sonuç bildirisi daha sonra kamuoyuna sunulacak.